Om regionala bredbandskoordinatorer

Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att avsätta medel för regionala bredbandskoordinatorer. Klicka här för att ta del av regeringsbeslutet för 2017. Inriktningen för bredbandskoordinatorernas arbete och fokusområden för 2017 beskrivs i inriktningsdokument och programförklaring för regionala bredbandskoordinatorer. De regionala bredbandskoordinatorerna har också hjälp av ett nationellt sekretariat som är placerat på Bredbandsforums kansli. Sekretariatet har bland annat i uppdrag att följa upp koordinatorernas verksamhet. Här finns en sammanställning över verksamheten 2016.

Vilken aktör som har fått erbjudandet/uppdraget att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator under perioden 2015-2020 varierar mellan de olika länen och följer det regionala utvecklingsansvaret för respektive län. I regeringsbeslutet kan du se vilken aktör som har fått uppdraget i respektive län.

De regionala bredbandskoordinatorerna ska enligt regeringsbeslutet verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i respektive län för såväl offentliga som privata aktörer. I detta ingår att:

 • verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden,
 • verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
 • främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
 • stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
 • vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner,
 • stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät),
 • hålla sig informerad om planerade och pågående strategiska bredbandssatsningar, inklusive satsningar finansierade med bredbandsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna länet,
 • bidra till att sprida information om vilka områden som har mindre god bredbandstäckning i det egna länet,
 • samverka med PTS i arbetet med att identifiera var i det egna länet det finns brister i mobiltäckningen i områden där människor befinner sig (s.k. vita fläckar), samt
 • bistå den nationella nivån i uppföljningsarbete kopplat till bredbandsutbyggnad i enlighet med instruktioner som tas fram av PTS samt
 • ansvara för att en kartläggning görs av nuläge vad gäller länets bredbandstillgång, aktörer, pågående och planerad utbyggnad samt framtida behov och utmaningar.

Bild: "Koordinatorernas uppdrag"