Informationsmaterial

Varje bredbandsprojekt är unikt, likväl finns det gemensamma nämnare och utmaningar när ett byanät ska planeras, byggas eller fövaltas. Här finns information som ger en vägledning i arbetet* och som drar nytta av de erfarenheter som genererats av andra byanät.

Materialet inkluderar ett urval av den samlade kunskap som finns att tillgå. Detta innebär att det består av material från flera olika avsändare. Bland materialet återfinns exempelvis konkreta råd, webbaserade verktyg och avtalsmallar. Innehållet fylls kontinuerligt på när ny information genererats.

Det finns bra vägledning att hämta även på andra aktörers webbplatser. På till exempel www.fibersamverkan.se, www.pts.se/bredband, eller www.ssnf.org kan du hitta mer dokumentation och information som kan vara till hjälp i att bygga bredband på landsbygden.

Innehållsförteckning:


Allmän information

 • Kartläggning av identifierade byanät i Sverige (från Bredbandsforum)
 • Studie om fiber till landsbygden och kommuners roll i fiberutbyggnaden från SLU. Rapport och presentation

Information från myndigheter (Post- och telestyrelsen (PTS), Jordbruksverket, Lantmäteriet, och Skatteverket)

 • Marknadsanalys som styr vilka områden som kan få stöd (från Jordbruksverket) 

Information från andra aktörer (t.ex. Coompanion, kommuner, byanät m.m.)

 • Gemensam debattartikel om byanätens betydelse och vikten av en gemensam organisering
  (från Hela Sverige ska Leva, LRF, Coompanion och Riksförbundet Enskilda Vägar)

Information om tekniska standarder och robusta nät


Information om försäkringar


Markavtal och mallar


Upphandlingsmallar*** (Från Länssamverkan Bredband) 

 1. Förfrågningsunderlag för totalentreprenad (uppdaterad februari 2017)
 2. Förfrågningsunderlag för anläggningsarbeten (uppdaterad juni 2016)
 3. Förfrågningsunderlag för installation och drift av aktiv utrustning i bredbandsnätet (uppdaterad juni 2016)
 4. Förfrågningsunderlag för projektering (uppdaterad juni 2016)
 5. Förfrågningsunderlag för material (uppdaterad juni 2016)

  *Byanätsforum sammanställer information från olika källor. All information på denna hemsida är avsedd att exemplifiera, illustrera och att bidra till diskussion.Byanätsforum tar inte ansvar för hur informationen används eller eventuella konsekvenser som uppkommer av att informationen används.

  **Byalagsförsäkringen kan användas av fiberföreningar under byggnationsfasen. När nätet är färdibyggt och ska förvaltas och driftas är det viktigt att se över ert försäkringsbehov.

  ***Dessa mallar är framtagna av en grupp inom Länssamverkan bredband. De är inte granskade av Jordbruksverket.