Skydda och underhåll nätet

Skydda och underhåll nätet

Nätet måste fungera

På samma sätt som ett grundläggande försäkringsskydd är nödvändigt under byggnationen så bör det färdiga nätet omfattas av en försäkring som täcker hela anläggningen. Försäkringen ska skydda mot exempelvis stormskador. Försäkringen bör innehålla skydd för egendom, hyresförlust, ansvar (för föreningen och för styrelsen), rättsskydd, förmögenhetsbrott. 

När alla kommunikationstjänster, internet, TV, telefoni med mera, läggs i samma ”korg”, blir resultatet av ett avbrott mycket kännbart. Oavsett om föreningen enbart äger kanalisationen eller både kanalisationen och fibernätet ingår i ägaransvaret att säkerställa en god tillgänglighet till de tjänster som transporteras genom byanätet.

Det ska också finnas en beredskap för att hantera avbrott eller skador. Detta hanteras lämpligen genom att föreningen tecknar ett drift- och underhållsavtal med en driftentreprenör, till exempel den kommunikationsoperatör som transporterar tjänster till medlemmarna. Ett driftavtal kan omfatta service, felsökning och reparation av aktiv utrustning och av föreningens ledningsnät, uppdateringar och justering av dokumentation, driftrapportering med mera. Om byanätet överlåts till en annan aktör, till exempel en operatör, övertar denna även ansvar för drift och underhåll.

Rätten att ta sig till marken för att utföra underhåll är beroende av vad för avtal som finns skrivet eller om det finns en ledningsrätt. Det är viktigt att rätten att kunna ta sig fram för att underhålla ledningen, brunnar, skåp m.m. finns avtalat. Ledningsrätten ger den rätten och kan vara ett alternativ till ett vanligt markavtal.