Kontakta myndigheterna
support your local

Kontakta myndigheterna

Det offentliga har ofta kunskap och resurser som kan vara ett bra stöd i byggnationsprocessen

Det offentliga, i första hand kommunen, men också regionen och länsstyrelsen, har ofta viktig kunskap och information som kan vara till stor nytta i byanätsprocessen. De kan exempelvis ge upplysningar om vilka tillstånd som krävs och om det finns särskilda faktorer som måste beaktas, exempelvis naturskyddsområden eller fornminnen. Nu finns även regionala bredbandskoordinatorer på plats på varje län eller region. Mer information om dem finns här.

TIps! I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs, behövs samråd. Det gäller verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan komma att förändra naturmiljön. Anmälan för samråd ska göras till Länsstyrelsens naturvårdsenhet, utom när det gäller skogsbruksåtgärder som anmäls till Skogsstyrelsen.

Bland de viktigaste tillstånden som det gäller att säkerställa vid ett byanätsprojekt märks:

 • Markägaravtal: avtal krävs med alla markägare vars mark berörs av utbyggnaden. Lantmäteriet kan  ge råd kring aspekter som gäller markavtal för bredbandsnät, inte minst kring ledningsrätt.
  .
 • Skydd för fornminnen och naturområden:  Fornlämningar, naturområden och vattendrag som är skyddade i miljöbalken kräver att särskilt tillstånd utfärdas innan arbete får påbörjas. Läs vad som gäller vid ledningsdragning på land och i vatten
  .
 • Statliga vägar: Grävning genom vägar som tillhör Trafikverket måste ha tillstånd att dra ledning i vägområde.
  .
 • Planlagt område: Tillstånd från kommunen krävs om arbete exempelvis ska utföras i planlagt område eller om en byggnad ska uppföras (bygglov). Ta därför alltid kontakt med kommunen för att få upplysning om vad som gäller lokalt.

  Tips! Använd Ledningskollen genom att göra ett samordningsärende. Du kan även göra ett bevakningsärende för att få reda på vilka grävarbeten som är på gång. Du hittar tjänsten här.
 • För att sondera möjligheterna för utbyggnad med offentliga myndigheter är kommunen en bra start. Börja med att kontakta kommunen och be att få tala med personen som har ansvar för bredbandsutbyggnaden. I det fall kommunen har en speciell bredbandskoordinator underlättas kontakten väsentligt. En bredbandskoordinator har nämligen ansvar för samordning av alla frågor som rör bredbandsutbyggnad lokalt.

  Byanätet måste anslutas till en anslutningspunkt för att hela internnet ska kunna nås.Ett sätt att ta reda på möjliga överlämningspunkter till andra nät kan vara att kontakta kommunens eller regionens bredbanskoordinator. Om de har gjort en kartläggning av den befintliga infrastrukturen inkluderar den sannolikt anslutningspunkter.

  I kommuner där en bredbandskoordinator saknas kan det likväl finns en bredbandsstrategi som beskriver var utbyggnad förväntas ske. Planerna kan också vara beskrivna i den kommunala översiktsplanen eller i en landsbygdsstrategi. Saknas kontaktpersoner och dokument som beskriver bredbandplanen för kommunen bör politiska företrädare kontaktas och påtala att detta är en brist som bör uppmärksammas av de folkvalda.

  Ett dokument som beskriver hur det ser ut i olika kommuner vad gäller bredbandsarbete finns här

  Ett dokument som beskriver vilka uppgifter kommunen kan ha när det gäller bredband och som kan vara till inspiration för folkvalda på kommunal nivå finns här

  En effektstudie som visar att kommunala satsningar på bredband på landsbygden ger resultat finns här

  Om en kontakt med kommunen kan etableras skapas möjlighet att uppmärksamma att det finns ett intresse att bygga bredband i en av kommunens byar. Detta skapar i sin tur möjlighet att undersöka samarbetsmöjligheter med andra närliggande projekt, till exempel planerade grävarbeten i kommunen.

  Ofta pågår flera grävarbeten i en kommun och det kan vara svårt att få en översikt. Ett effetkivt sätt att få kontakt med ledningsägare i ett område är att göra en förfrågan via Ledningskollen som samlar alla ledningsägare i Sverige. Registrering och förfrågningar via Ledningskollen är gratis.

  Om det är andra som planerar arbeten i ett område finns det stora samordningsmöjligheter. Detta kan sänka kostnaden för utbyggnaden. Notera dock att det förefaller svårt att nyttja befintliga telestolpar för lufthängd fiberkabel.