Skapa en förening

Skapa en förening

En stabil organisation ökar förutsättningarna att gå i hamn med byanätet

Om förstudien vinner gillande bör ett formellt beslut tas att bilda en officiell organisation.

Valet av föreningsform är avhängigt hur föreningen planerar för framtiden. Beroende på vilka vägval som görs kring ägande, drift och förvaltning passar olika organisationsformer olika bra. Det är också möjligt att utveckla organisationsformen vartefter att byanätet utvecklas och växer fram.

Oavsett organisationsval är ansvarsfrågan för de som involverar sig i byanätsarbetet centralt. En grundläggande försäkring är därför att rekommendera.

Tips!
Hela Sverige ska Leva erbjuder kostnadsfritt byalag som är medlemmar en komplett grundläggande försäkring.

En ideell förening kan vara en lämplig form för att snabbt och enkelt få till stånd en juridisk person som kan företräda gruppen när arbetet startas. I ett senare skede med mer ekonomisk aktivitet kan en mer stabil organisationsform vara att föredra, till exempel en ekonomisk förening eller en samfällighetsförening. Detta är i många fall en förutsättning för att beviljas offentligt stöd för projektet.

Här nedan följer exempel på organisationsformer vid byggnation av byanät. Olika modeller har styrkor och svagheter.

En schematisk översikt från Lantmäteriet som går igenom de tre vanligaste organisationsformerna för byanät finns här

Ideell förening - Ändamålet eller verksamheten är ideellt och medlemsantalet kan ökas eller minskas utan att ändra stadgarna. Medlemmen deltar i verksamheten men är inte personligt ansvarig för föreningens skulder (egen insats). Föreningsformen är en juridisk person och kan användas under förstudiefasen för att sedan ersättas med en ekonomisk förening alternativt en samfällighet.

Enkelt bolag - Denna verksamhetsform lämpar sig bäst om byalaget inte ska äga nätet självt utan endast bekosta anläggningsarbetet. Detta kan då ske genom ett avtal mellan berörda fastighetsägare och innebär i korthet att de kommer överens om hur de ska fördela och betala kostnaden de åtagit sig att utföra för att få nätet på plats. Ett enkelt bolag är en överenskommelse mellan bolagsmännen eller parterna att utföra något tillsammans. Bolaget är inte en juridisk person. De som företräder bolaget binder endast sig själva till eventuella förpliktelser.

Ekonomisk förening - En ekonomisk förening främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemsantalet kan ökas eller minskas utan att stadgarna behöver ändras. Medlemmarna (minst tre) deltar i verksamheten. Deltagandet kan ske på olika sätt, exempelvis genom att bidra med egen arbetsinsats eller i egenskap av nyttjande av föreningens tjänster. Medlemmen är inte personligt ansvarig för föreningens skulder (egen insats). En ekonomisk förening registreras hos bolagsverket.

Samfällighetsförening - Om byanätet genom förrättning hos Lantmäteriet registreras som en gemensamhetsanläggning förvaltas byanätet antingen genom delägarförvaltning (ingen föreningsbildning, alla medlemmar har veto) eller genom föreningsförvaltning (majoritetsbeslut). Samfällighetsförening är en vanlig förvaltningsform för de mindre vägarna i Sverige. Styrkan är att infrastrukturen knyts till en fastighet.

Många byanät har hitills valt att formeras som ekonomiska föreinngar. Om denna form väljs ska en konstituerande stämma hållas. På stämman tas beslut att starta projektet för att bygga byanätet.

Förslag på mötesagenda för en konstituerande stämma finns här

Föreningen bildas och registreras på Bolagsverket och Skatteverket varefter stadgar och förslag till styrelse arbetas fram. Beslut om stadgar och styrelse fattas på den första föreningsstämman.

Förslag på föreningsstadgar finns på sidan för informationsmaterial

Tips!
Inför bildandet är det även lämpligt att ha förberett förslag på personer som kan tänka sig bli valda till styrelse och revisorer.