Förslag från Bredbandsforums arbetsgrupper

Förslag från Bredbandsforums arbetsgrupper

Ett viktigt resultat från Bredbandsforums arbetsgrupper är de förslag till fortsatt arbete som lämnas vid slutredovisning till styrgruppen.

Här följer en översikt av de aktuella förslagen och dess status. Klicka på varje förslag för en mer detaljerad beskrivning av bakgrunden till förslaget och hur det skulle kunna genomföras.

Förslag på nya arbetsgrupper inom Bredbandsforum:

Beskrivning

     

Status

En robusthetsgrupp med fokus på kraven i framtidens nät och tjänster. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att inventera dagens krav på bredbandsnäten samt hur specifikationer bör utformas för att säkerställa att utvecklingen av framtidens tjänster inte förhindras exempelvis på grund av begränsningar i nätens struktur och konstruktion.

       

En digitaliseringsgrupp med fokus på regionala och lokala strategier. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att katalysera det arbete med digitalisering, som genomförs lokalt och regionalt, genom att ge rekommendationer på tänkbar tågordning för digitaliseringsarbetet. En aspekt skulle också kunna vara att ange exempel på hur mål inom digitaliseringsarbetet kan operationaliseras regionalt och lokalt.

       

En samverkansgrupp inom fem strategiska områden. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att utgå ifrån fem områden som bedöms som strategiskt viktiga för bredbandsutbyggnaden och försöka att realisera och fördjupa långsiktig samverkan inom dessa. De fem områdena som ligger närmast till hands för samarbete är: Bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband exempelvis genom samhällsmaster, Utbyggnad i kommersiellt svagare områden exempelvis efteranslutningar av enskilda fastigheter, Rollfördelning i bredbandsarbetet mellan kommuner och regioner exempelvis mandat och ansvar, Likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden, samt Åtgärder för att stärka robustheten i näten på alla nivåer exempelvis hos slutanvändarna.

       

En landsbygdsgrupp med fokus på att ta fram en strategi för landsbygden. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att ge förslag på hur utbyggnaden av landsbygden kan genomföras för att nå målen i bredbandsstrategin. Arbetet skulle också kunna innefatta en inventering av “vita områden” samt till buds stående medel för att öka effekten på de investeringar som görs.

      Prioriterat på styrgruppsmöte i juni 2017

En kommungrupp med fokus på både engagemang och processer. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att kartlägga och jämföra data kring hur de kommunala processerna för tillståndsgivning fungerar, samt ge konkreta rekommendationer i en uppdaterad guide för kommunalt bredbandsarbete (Bredbandsguiden). Därtill skulle ett fokus kunna vara kompletterande insatser till kommuner med särskilda utmaningar.

      Prioriterat på styrgruppsmöte i juni 2017

Förslag på dialoggrupper:

Beskrivning

   

Status

Kommunikatörsnätverk. Gruppering av professionella kommunikatörer hos relevanta aktörer för att tillsammans kunna dela material, budskap och arbetsformer i syfte att nå ökat genomslag i gemensamma frågor.

     

Dialoggrupp med fokus på behovet av, och villkor för, ett nytt bredbandsstöd. Gruppering med de aktörer som idag hanterar bredbandsstöd, är stödmottagare eller berörs av bredbandsstöd. Fokus för gruppen skulle kunna vara att diskutera och ge rekommendationer om bärande principer för hur ett bredbandsstöd bör utformas för att passa den nya marknadssituationen i Sverige.

     

Dialoggrupp med fokus på information till kommuner. Gruppering av representanter för marknaden, myndigheter, kommuner samt aktörer som har nära samarbete med kommuner (exempelvis regioner). Fokus för gruppen skulle kunna vara att adressera hur bredband kan bli en prioriterad fråga hos kommunledningar och politiker på lokal nivå samt ge information om lagstiftning som berör kommunernas bredbandsarbete.

     

Dialoggrupp med fokus på myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden. Grupp sammansatt av representanter för exempelvis Post- och telestyrelsen, Upphandlingsmyndigheten, Boverket, länsstyrelserna, Lantmäteriet, Statens jordbruksverk, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket i syfte att öka medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor.

     

Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som innehar bredbandsinfrastruktur. Grupp sammansatt av representanter för exempelvis PTS, Trafikverket, Svenska kraftnät och Vattenfall i syfte att öka medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor bland offentliga aktörer med bredbandsinfrastruktur.

     

Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och digitala tjänster. Grupp sammansatt av exempelvis representanter för marknaden, myndigheter, kommuner, regioner och intresseorganisationer med syfte att diskutera erfarenheter av upphandling och hitta gemensamma sätt att nå förbättringar när robusta bredbandsnät och digitala tjänster ska köpas in.

     

Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn. Gruppering av representanter för policy, marknad och systemleverantörer som tillsammans skulle kunna ge orientering och bedömning av tekniska lösningar, policyutmaningar och tänkbara utvecklingsvägar. Syftet skulle kunna vara att skapa ökad medvetenhet och handlingsberedskap.

 
   
Aviserat i bredbandsstrategin att Bredbandsforum kommer få detta uppdrag. Arbete påbörjas under hösten enligt dialog med näringsdepartementet.

Förslag på enskilda aktiviteter:

Beskrivning

 

 

Status