Förslag på Dialoggrupper

Här följer detaljerade beskrivningar av aktuella förslag på dialoggrupper från Bredbandsforums arbetsgrupper

 1. Kommunikatörsnätverk
 2. Dialoggrupp med fokus på behovet av, och villkor för, ett nytt bredbandsstöd
 3. Dialoggrupp med fokus på information till kommuner
 4. Dialoggrupp med fokus på myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden
 5. Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som innehar bredbandsinfrastruktur
 6. Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och digitala tjänster
 7. Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn

Kommunikatörsnätverk

Arbetsgrupp som lämnat förslaget: Nystartsgruppen

Sammanfattning av förslaget: Gruppering av professionella kommunikatörer hos relevanta aktörer för att tillsammans kunna dela material, budskap och arbetsformer i syfte att nå ökat genomslag i gemensamma frågor.

Beskrivning av förslaget i arbetsgruppens slutrapport:

Nyttja kommunikatörer för kommunikationsstrategi

Vad: Nätverk av kommunikatörer hos relevanta aktörer tar fram en målgruppsanpassad kommunikationsstrategi för aktuella frågor.

Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforums kansli, PTS och andra aktörer i Bredbandsforums styrgrupp samt urval av regionala och kommunala bredbandskoordinatorer.

Hur: Det har tidigare funnits ett nätverk bestående av kommunikationsansvariga hos de aktörer som varit involverade i Bredbandsforum. Nätverket har legat i träda under en tid då andra frågor prioriterats. Genom att aktivera nämnda nätverk kan en strategisk kommunikationsresurs skapas. Det ger också möjlighet att kunna nyttja fler kanaler för att nå ut och inkludera fler aktörer i gemensamma informationsinsatser. Olika typer av information vänder sig till olika grupper. Kommunikatörerna bör ta fram en målgruppsanpassad kommunikationsplan/kanalstrategi för de olika informations- och utbildningsbehoven som kan identifieras inom de områden som Bredbandsforum bedömer som prioriterade.

Nätverket skulle också kunna bidra till att kommunikation får en tydligare roll inom Bredbandsforum som helhet. Ett första konkret steg vore att skapa en gemensam kommunikationsstrategi för forumet. Strategin bör tydliggöra forumets syn på kommunikation och exempelvis kunna besvara:

 1. Vilka målgrupper är prioriterade?

 2. Vilken information är prioriterad att nå ut med?

 3. Hur bör kommunikation ske?

 4. Vilka kanaler bör användas för bäst resultat?

 5. När är det påkallat att kommunicera i större omfattning?

 6. Vem kan fungera som talesperson för forumets verksamhet och aktiviteter?

 7. Hur ska informationen förvaltas?

Nystartsgruppen noterar att regeringen avser att ge PTS i uppdrag att kommunicera bredbandsstrategin och dess innehåll. För att nå ut med budskapet anser Nystartsgruppen att fler aktörer behöver vara involverade i att sprida strategin. Här skulle ett nätverk av kommunikatörer kunna vara en behjälplig resurs. Regeringen avser även att ge PTS i uppdrag att informera slutanvändare om nyttan av bredband. Det underlag som tas fram inom detta arbete bör spridas i de nätverk som initieras av Bredbandsforums kansli.

Nystartsgruppen har även nämnt betydelsen av att använda strategin som en katalysator för att nå ut till kommuner med budskapet att uppdatera befintliga strategier så att de ligger i linje med de nationella målsättningarna.

Inventera informationsstocken

Vad: En systematisk genomgång av relevant bredbandsinformation

Exempel på involverad aktör: Bredbandsforums kansli

Hur: Ett urval av aktörer bildar en gemensam arbetsgrupp under kansliets koordinering för att sondera exempelvis vilken information som finns tillgänglig hos olika aktörer, aktualitet och relevans i informationen samt vilka frågor/aspekter som finns där information saknas. I den mån intressant material kan identifieras bör detta samlas på en särskild plats på Bredbandsforums hemsida samt tillsändas samtliga aktörer som är eller varit aktiva inom Bredbandsforums verksamhet.


Dialoggrupp med fokus på behovet av, och villkor för, ett nytt bredbandsstöd

Arbetsgrupp som lämnat förslaget: Nystartsgruppen

Sammanfattning av förslaget: Gruppering med de aktörer som idag hanterar bredbandsstöd, är stödmottagare eller berörs av bredbandsstöd. Fokus för gruppen skulle kunna vara att diskutera och ge rekommendationer om bärande principer för hur ett bredbandsstöd bör utformas för att passa den nya marknadssituationen i Sverige.

Beskrivning av förslaget i arbetsgruppens slutrapport:

Initiera dialog om framtidens bredbandsstöd för landsbygden

Vad: Eftersom de mest utmanande områdena återstår behöver en analys genomföras av hur långt nuvarande stöd räcker samt vilka möjligheter som finns att säkerställa att stödmottagare inte överkompenseras. Parallellt med detta behövs också ett arbete för att tydliggöra processen att påverka och inhämta synpunkter från berörda aktörer inför kommande stödperioder. I linje med detta är det önskvärt om framtidens bredbandsstöd kan diskuteras med syfte att identifiera vilka principer och kriterier som kan vara vägledande, inte minst för att säkerställa robusthet och redundans i områden där utbyggnad skett och hur kvalitetskrav påverkar kostnadsbilden

Exempel på involverade aktörer: Jordbruksverket, Bredbandsforum, Tillväxtverket samt PTS.

Hur: Inom ramen för det arbete som nu startat på Jordbruksverket i syfte att förbereda kommande landsbygdsprogram bör en undergrupp utformas bestående av representanter från marknad, myndigheter och frivillighetssektorn. Gruppen bör få till uppgift att utgå ifrån nuvarande bredbandsstöd och därifrån utforma förslag på stödkriterier. Process och tidplan för arbetet med nuvarande och kommande stöd samt tillsättandet av en referensgrupp med intressenter bör initieras av Jordbruksverket.


Dialoggrupp med fokus på information till kommuner

Arbetsgrupp som lämnat förslaget: Nystartsgruppen

Sammanfattning av förslaget: Gruppering av representanter för marknaden, myndigheter, kommuner samt aktörer som har nära samarbete med kommuner (exempelvis regioner). Fokus för gruppen skulle kunna vara att adressera hur bredband kan bli en prioriterad fråga hos kommunledningar och politiker på lokal nivå samt ge information om lagstiftning som berör kommunernas bredbandsarbete.

Beskrivning av förslaget i arbetsgruppens slutrapport:

Använd den nationella bredbandsstrategin för att uppmuntra kommunerna att uppdatera sina bredbandsstrategier

Vad: Regeringens bredbandsstrategi är ett utmärkt tillfälle att nå olika typer av befattningshavare; lokala och regionala bredbandskoordinatorer, handläggare, politiker och kommunledning. Mot bakgrund av att strategin nu kommuniceras bör kommuner uppmuntras att uppdatera de lokala målsättningarna och strategierna. Det är likaså önskvärt om den nya bredbandsstrategin bidrar till en dialog om kommunernas roll på bredbandsområdet. Det vore särskilt positivt om år 2017 innebär att både kommunala och regionala strategier revideras med utgångspunkt i den nationella bredbandsstrategin.

Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum, lokala bredbandskoordinatorer, PTS, regionala bredbandskoordinatorer, regionala bredbandsfora, regioner och länsstyrelser och SKL.

Hur: Nystartsgruppen noterar att regeringen avser att ge PTS i uppdrag att kommunicera bredbandsstrategin och dess innehåll. Detta är positivt och lovvärt. För att nå ut med budskapet och skapa genomslag anser Nystartsgruppen att det vore önskvärt att involvera ett brett spektrum av aktörer.

En möjlig väg för kommunikation vore att ta fram ett särskilt utformat material om vad den nya bredbandsstrategin kan tänkas innebära för kommunerna och hur tentativa målformuleringar skulle kunna utformas. Med utgångspunkt i detta material skulle sedan intresserade kommuner kunna bjudas in till öppen dialog om bredbandsområdet och de nationella målsättningarna.

Det vore likaledes önskvärt att i så stor utsträckning som möjligt engagera de regionala bredbandskoordinatorerna då de är en viktig kanal och samarbetspartner till kommunerna, med möjlighet att komplettera lokala perspektiv och upprätthålla en kontinuerlig dialog.[10] De kan också skapa uppmärksamhet kring vilka kommuner som möter särskilda utmaningar.


Dialoggrupp med fokus på myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden

Arbetsgrupp som lämnat förslaget: Nystartsgruppen

Sammanfattning av förslaget: Grupp sammansatt av representanter för exempelvis Post- och telestyrelsen, Upphandlingsmyndigheten, Boverket, länsstyrelserna, Lantmäteriet, Statens jordbruksverk, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket i syfte att öka medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor.

Läs beskrivningen av Utmaningsområde Samverkan i arbetsgruppens slutrapport


Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som innehar bredbandsinfrastruktur

Arbetsgrupp som lämnat förslaget: Nystartsgruppen

Sammanfattning av förslaget: Grupp sammansatt av representanter för exempelvis PTS, Trafikverket, Svenska kraftnät och Vattenfall i syfte att öka medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor bland offentliga aktörer med bredbandsinfrastruktur.

Läs beskrivningen av Utmaningsområde Samverkan i arbetsgruppens slutrapport


Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och digitala tjänster

Arbetsgrupp som lämnat förslaget: Nystartsgruppen

Sammanfattning av förslaget: Grupp sammansatt av exempelvis representanter för marknaden, myndigheter, kommuner, regioner och intresseorganisationer med syfte att diskutera erfarenheter av upphandling och hitta gemensamma sätt att nå förbättringar när robusta bredbandsnät och digitala tjänster ska köpas in.

Beskrivning av förslaget i arbetsgruppens slutrapport:

Inrätta ett Upphandlingsråd

Vad: Inled en samverkan, alternativt skapa ett råd tillsamman med Upphandlingsmyndigheten och aktuella aktörer och myndigheter som kan bidra med kunskap om de förutsättningar som behövs när kommuner och landsting upphandlar robusta och driftsäkra nät och digitala tjänster.

Förslag på involverad aktör: Upphandlingsmyndigheten, SKL, PTS, MSB, Svenska stadsnätsföreningen, Svenskt näringsliv, Energiföretagen samt relevanta kommuner.

Hur: Upphandlingsmyndigheten gjorde 2016 en utredning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik och konstaterade att kompetens saknas och stöd behövs. Myndigheten har dock fokuserat på tjänsterna och inte på den underliggande infrastrukturen. Även regeringen noterar i sin strategi att krav bör ställas i samband med upphandling. Ett steg framåt vore därför att skapa ett råd som bidrar till att underlätta upphandlingar av robusta och driftsäkra nät samt digitala tjänster. Fokus för rådet skulle bland annat kunna vara att uppmärksamma vad som måste beaktas kring teknik, ekonomi, etc. för olika nät och tjänstetyper. De skulle också kunna synliggöra de möjligheter som finns att göra funktionsupphandlingar och utforma upphandlingen så att det inte ger inlåsningseffekter. Resultatet av ett sådant arbete skulle kunna hjälpa kommuner och aktörer att upphandla nät och digitala tjänster av god kvalitet.


Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn

Arbetsgrupp som lämnat förslaget: Nystartsgruppen

Sammanfattning av förslaget: Gruppering av representanter för policy, marknad och systemleverantörer som tillsammans skulle kunna ge orientering och bedömning av tekniska lösningar, policyutmaningar och tänkbara utvecklingsvägar. Syftet skulle kunna vara att skapa ökad medvetenhet och handlingsberedskap.

Läs beskrivningen av Utmaningsområde Robusthet i arbetsgruppens slutrapport