Våra arbetsgrupper

Arbetsgrupperna är centrala för Bredbandsforums arbete. Det är i arbetsgrupperna som fokusering sker genom att enskilda sakfrågor belyses och diskuteras från olika perspektiv. Det bidrar till ökad samsyn och bättre förutsättningar för genomförande genom de gemensamma förslag gruppen lägger.

Styrgruppen beslutar om forumets arbetsgrupper. Styrgruppen beslutar om direktiv med ett tidsbegränsat uppdrag för arbetsgruppen och utser dess ordförande. Arbetsgruppens ordförande ansvarar för arbetets genomförande och återrapportering till styrgruppen. 

Pågående

Avslutade