Byanätsgruppen (AG VIII)

Under ledning av it- och energiminister Anna-Karin Hatt beslutade Bredbandsforum den 24:e september 2012 att tillsätta Byanätsgruppen. Arbetsgruppens ordförande blev  Åsa Odell, styrelseledamot i Lantbrukarnas Riksförbund  (LRF) och ledamot i Bredbandsforums styrgrupp. Gruppen slutrapporterade den 30:e maj 2013.

Byanätsgruppens uppgift var att stödja alla de byalag som arbetar med att bygga ut bredband på landsbygden. Gruppen uppmärksammade de huvudsakliga utmaningar som byalagen möter vad gäller planering, byggnation och förvaltning av bredbandsnät. Resultaten sammanfattades bland annat i en slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp i maj 2013.

Resultat från  Byanätsgruppens arbete inkluderar 

1. Analys av hur nuvarande information till byalag hittills använts och hur den skulle kunna komma till ökad användning.

2. En uppdaterad beskrivning i form av en broschyr/folder som beskriver ”byanätsprocess”, vilken spridits i över 8 000 exemplar och laddats ner digitalt.

3. Aspekter att beakta när överlåtelse byanät sker.

4. Rekomendationer angående marktillträde.

5. Genomlysning av förutsättningar att bilda en nationell samarbetsorganisation för byanäten. 

6. Framsyn av byanät, dvs framtidsscenarion som analyserar hur byanäten kan tänkas utvecklas med beaktande av bredbandsmarknaden som helhet.

7. Förslag på en byanätsdeklaration - en samling nyckeltal kring byanät för att få bättre överblick på näten.

8. Estimering av efterfrågan av bredband på landsbygden.

9. Illustration av olika byanätsmodeller samt  samarbete mellan byalag, operatörer och kommuner.

10. Beräkning av kostnad för utbyggnad på landsbygden.

I gruppen ingick experter från följande organisationer:

* LRF
* PTS
* Hela Sverige Ska Leva
* SKL
* Skanova
* SSNf
* Bynet
* Atellus
* Telenor
* VG Regionen

Gruppens slutrapport kan läsas här

Läs arbetsgruppens direktiv (24 september 2012)

Se presentation från gruppens första möte (26 september 2012)

Läs erfarenheter från projektet "Fiber till Byn" (26 september 2012)

Läs minnesanteckningar från gruppens första möte (26 september 2012)

Läs dokumentation från workshop om byanätens framtid (23 oktober 2012)

Se presentation från gruppens andra möte (4 december 2012)

Läs minnesanteckningar från gruppens andra möte (4 december 2012)

Se presentation från gruppens tredje möte (11 februari 2013)

Läs minnesanteckningar från gruppens tredje möte (11 februari 2013)

Läs en rapport om behovet av en samarbetsorganisation för byanät (11 februari 2013

Läs diskussionsmaterial om marknadsanalyser (11 februari 2013)

Läs gruppens skrivelse om marktillträde (25 februari 2013)

Läs gruppens skrivelse om förslaget att ha schabloner för bredbandsstöd (25 februari 2013)

Läs diskussionmaterial om länens olika hantering av bredbandsstöd (22 mars 2013)

Läs en forskningsrapport om byanätsprocessen (30 maj 2013)

Läs ett diskussionsmaterial om överlåtelse av byanät (30 maj 2013)