Finansieringsmöjligheter för bredband (AG I)

Bredbandsforum har bland annat till uppgift att identifiera finansieringsmöjligheter för utbyggnad av bredband. Detta har hanterats inom ramen för Arbetsgrupp I –”Finansieringsmöjligheter för bredband i hela landet”.

Målet med gruppens arbete var att kartlägga och utreda finansieringsmöjligheter för utbyggnad av bredband med hjälp av offentliga stöd. För att tillgängliga stödmedel ska kunna åstadkomma största möjliga nytta är det viktigt att göra tilldelningen effektiv och sprida information. Då kan stödmedlen bidra till utbyggnad av infrastruktur i områden där marknadsaktörer inte på egen hand bygger infrastruktur.

En av huvudslutsatserna i slutrapporten som i maj 2011 lämnades till It- och energiminister Anna-Karin Hatt är att länen bör ta fram en bredbandsstrategi som ett första steg för att stärka det regionala mandatet och ansvaret för bredbandsutvecklingen. Lika viktigt som mer medel till bredbandsutbyggnad är att det finns tydligt ansvar, kompetens och mandat i bredbandsfrågan regionalt och lokalt enligt arbetsgruppen.

En kartläggning av befintliga offentliga stöd för bredband visar att de områden på den svenska landsbygden som nått framgång i bredbandsarbetet fått stöd från regionala aktörer, exempelvis länsstyrelserna. Andra framgångsfaktorer är att arbetet med bredband skett kontinuerligt och med ett långsiktigt perspektiv samt att det finns en hög kompetens inom bredbandsområdet.

Gruppen pekade också i slutrapporten på vikten av enhetliga, enkla och tydliga stödsystem, myndighetssamverkan och tillgång på offentlig medfinansiering. Dessutom betonades den samhällsekonomiska betydelsen av kanalisation för optisk fiber.

Till arbetet i Bredbandsforums arbetsgrupp om finansieringsmöjligheter av bredband på landsbygden deltog representanter för Post- och Telestyrelsen (PTS), Jordbruksverket, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Örebro, Skanova, Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) och Trafikverket ICT.

Göran Marby, generaldirektör på Post- och telestyrelsen, var ordförande för den första arbetsgruppen; "Finansieringsmöjlighter för bredband i hela landet".

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs arbetsmaterialet till arbetsgruppens första möte (31/8-2010)

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens första möte (31/8-2010)

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens andra möte (11/10-2010)

Se presentationsmaterial från arbetsgruppens andra möte (11/10-2010) här och här

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens tredje möte (11/1-2011)

Se presentationsmaterial från arbetsgruppens tredje möte (11/1-2011) här