Kommungruppen för samverkan och processer på kommunal nivå (AG XVII)

Bredbandsforums kommungrupp för bättre samordning och effektivare processer på kommunal nivå.

Sveriges kommuner väljer inriktning och påverkar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden på lokal nivå, och för att uppnå de nationella bredbandsmålen behöver Sveriges kommuner ha ambitiösa mål och ett brett engagemang. Många kommuner har kommit långt. Vissa har haft goda förutsättningar och resurser att ta sig an viktiga frågor som påverkar bredbandsutbyggnaden. Andra har haft större utmaningar, kommit igång sent, eller stött på problem som är svåra att överkomma. I vissa fall kan planer och strategiska beslut behöva revideras.

Bredbandsforums kommungrupp har därför utvecklat ett program för vägledning, som kan hjälpa en kommun se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. I programmet kartläggs också kommunens nuvarande situation och investeringsbehovet för den utbyggnad som återstår uppskattas. Bredbandslyftet riktas till kommunledningen och genomförs på plats i kommunen.

Genom att genomföra Bredbandslyftet tillsammans med kommuner vill Bredbandsforums kommungrupp bidra till att utveckla engagemanget för bredbandsfrågor i Sverige. Bredbandslyftet kan bidra till en mer effektiv bredbandsutbyggnad på lokal och regional nivå, och också underlätta för samverkan och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad inom regionen.

Under våren 2017 genomfördes ett Bredbandslyft tillsammans med en kommunledning i Jönköpings län, med goda resultat. I Kommungruppens slutrapport anses en rimlig målsättning vara att Bredbandslyftet genomförs med 30 till 50 kommunledningar under åren 2018-2020.

I ett första skede kommer Bredbandslyftet genomföras tillsammans med 5-7 kommuner under hösten 2018, i syfte att vidareutveckla formerna för programmet.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, var ordförande för arbetsgruppen, som påbörjade arbetet i oktober 2017 och slutredovisade juni 2018.

Läs arbetsgruppens slutrapport