Kommungruppen (AG VI)

Kommunerna har en nyckelroll för att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad samtidigt som nyttan med bredband är central i kommunernas verksamhet. Därför tillsattes Kommungruppen som var verksam under mars - november 2012.

Betydelsen av kommunernas engagemang och agerande på bredbandsområdet har lyfts i flera sammanhang i Bredbandsforums arbete, bland annat i arbetsgrupp IV – undanröjande av identifierade hinderEtt fokusområde för arbetsgruppen var att verka för att fler kommuner ska ta fram bredbandsstrategier samt att stödja kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågan och att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Bredbandsguiden – En handbok för kommuner som i synnerhet ska stötta i arbetet med att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, var ett resultat av gruppens arbete. Förutom detta arbetade gruppen med frågor som rör tillträde till kommunal mark samt tog fram ett kommunalt bredbandsindex.

Ordförande för arbetsgruppen var Carola Gunnarsson, Sala kommun och tredje vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Här kan du ta del av arbetsgruppens slutrapport samt bilagor.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Bilaga 1 – Bredbandsguiden

Bilaga 2 – Kommunalt bredbandsindex

Bilaga 3 – Uppmaningsbrev till kommunerna


Läs direktiv till arbetsgruppen

Läs minnesanteckningar från det första arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det andra arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det tredje arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det fjärde arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det femte arbetsgruppsmötet