Exemplet Nordöstra Skåne

I nordöstra Skåne arbetade man med frågan kring hur man med en så liten insats som möjligt kan uppnå en heltäckande utbyggnad av fibernätet på landsbygden. I syfte att hitta det mest fördelaktiga alternativet för utbyggnad genomfördes en förstudie tillsammans med tretton kommuner. Studien riktar in sig på att ha en strategi och olika alternativ för att hantera bredbandsutbyggnaden.

 


Kort beskrivning

Genomförande av förstudie för att identifiera det mest fördelaktiga alternativet vid utbyggnad.

Exemplet visar på

 • samverkan mellan kommuner
 • offentligt ledarskap
 • finansieringsmöjligheter.

Genomförande

 I förstudien identifierades fyra olika scenarion där för- och nackdelar kartlades:

 1. Marknaden bygger ut.
 2. Avtal med krav på utbyggnad på landsbygden.
 3. Kommuner bygger bredband i egen regi.
 4. Kommunen finansierar utbyggnad på landsbygden (lån/likvida medel).

Detta ”13-projekts” största vinning är att kommunerna tillsammans har kunnat dela med sig av erfarenheter och lösa olika frågor som kommit upp på möten. Gruppen kommer även efter projektet att fortsätta med kunskapsöverföring. Ta del av projektets förstudie här:

https://www.ostragoinge.se/samhalle/bredband/forstudie-kring-bredbandsutbyggnad/

 

Alternativens förutsättningar samt för- och nackdelar kan sammanfattas på följande sätt:

1. Marknaden bygger ut
Många av kommunerna i nordöstra Skåne har tecknat samverkansavtal med en viss leverantör. Utbyggnad sker i tätorter och kommunerna förlitar sig på att utbyggnaden på landsbygden även ska ske genom marknadens försorg.

 • Fördelar: Kommunen får inga utbyggnadskostnader eftersom utbyggnaden sker helt genom marknadens försorg.
 • Nackdelar: Det är oklart om någon utbyggnad kommer att ske på landsbygden. Kommunen saknar inflytande och det finns stor risk för att vita fläckar uppstår.

2. Avtal med krav på utbyggnad på landsbygden
Några kommuner har slutit ett avtal med en leverantör som innebär att utbyggnad ska ske i hela kommunen, både i tätorter och på landsbygden.

 • Fördelar: Kommunen får inga utbyggnadskostnader eftersom utbyggnaden genomförs av den aktör som man tecknat avtal med.
 • Nackdelar: Modellen förutsätter att man tecknar avtal när det fortfarande finns utbyggnadsbehov i tätorter. Risken för vita fläckar är mindre, men en viss osäkerhet finns eftersom utbyggnaden styrs av anslutningsgraden.

3. Kommunen bygger bredband i egen regi
Några kommuner bygger fibernät i egen regi. Strategin ställer krav på en organisation om avsikten är att äga nätet och driva verksamheten.

 • Fördelar: Kommunen styr och kontrollerar utbyggnaden, vilket säkerställer en utbyggnad i hela kommunen. Vita fläckar kan elimineras.
 • Nackdelar: En total utbyggnad i hela kommunen innebär en investering för kommunen. Risken för vita fläckar är liten, men den finns eftersom kommunen har svårt att hindra marknadens aktörer att bygga. Det kan splittra områden.

4. Kommunen finansierar utbyggnad på landsbygden (lån/likvida medel)
Strategin innebär att kommunen investerar i en utbyggnad av bredband på landsbygden.

 • Fördelar: Kommunen styr och planerar utbyggnaden på landsbygden. Vita fläckar kan elimineras. Vid en modell med årligt tillskott av medel kan kostnader tas efterhand.
 • Nackdelar: Modellen innebär en kostnad för kommuner och det krävs en investeringsvilja från kommunens sida. Viss risk för vita fläckar finns om beslut fattas successivt och de dyraste anslutningarna kvarstår till sist.

Framgångsfaktorer

Förstudien har inneburit ett systematiskt sätt att utvärdera olika alternativ, vilket resulterat i bra och ändamålsenliga lösningar och en enighet mellan kommuner.

Sammanfattning av framgångsfaktorer:

 • Viktigt att börja titta på vägval och systematiskt utvärdera olika alternativ.
 • Jobba tillsammans med grannkommunerna för att dra nytta av varandras arbete.