Exemplet Region Halland

Enligt PTS bredbandskartläggning hade 38 procent av hushållen och 33 procent av företagen i Halland tillgång till 100 Mbit/s år 2014, vilket var lägre än övriga Sverige. Kartläggningen visade på stora skillnader mellan länets kommuner och inom kommunerna. I de glesare delarna av Halland hade 16 procent av hushållen och företagen tillgång till fiber. Region Halland antog en Regional Bredbandsstrategi för Halland 2015. Den syftar till att stärka hela Hallands förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter. Den främsta uppgiften med strategin är därför att stimulera utbyggnad av företrädesvis fiber. Strategin har tagits fram i bred samverkan och dialog med länets kommuner, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, och med andra berörda aktörer.

En marknadsanalys uppskattade att den drygt 30‑procentiga tillgången i Halland krävt investeringar på ca 600–700 miljoner kronor. För att nå målet 90 procent skulle ytterligare drygt 2 miljarder krävas. De sista 10 procenten uppskattades kosta lika mycket som de första 30. Vi strategins färdigställande hade marknaden generellt sett inte visat något större intresse av att bygga ut fibernät i Hallands mindre orter eller på landsbygden.


Kort beskrivning

Länsövergripande samarbetspartner för 100-procentig utbyggnad och säkerställande om erbjudande till alla.

Exemplet visar på

  • samverkan mellan region, kommuner och marknadsaktör
  • offentligt ledarskap på regional nivå genom att använda innovativ upphandling som ett strategiskt instrument
  • finansiering genom marknadsinvestering och regional investering
  • kartläggning av utgångsläge och förutsättningar.

Genomförande

Mot ovanstående bakgrund har regionen upphandlat en samarbetspartner för att möjliggöra en länsövergripande sammanhållen återstående utbyggnad. Målet med upphandlingen var att hitta en samarbetspartner som tillsammans med Region Halland gör det möjligt att nå bredbandsmålen, i syfte att uppnå mer värde för pengarna genom ett partnerskap mellan privata och offentliga sektorn.

Som ett led i att säkerställa att alla ska få ett erbjudande och ett resultat av upphandlingen kommer 100 procent av alla fastigheter (hushåll, fritidshus, företag) på landsbygden att erbjudas fiber. Anslutningspriset är 19 900 kronor oberoende av avståndet mellan fastigheten och stamnätet. Ambitionen från samarbetspartnern är att investera 1,5 miljarder kronor i Halland fram till 2020. Region Halland investerar ca 100 miljoner, vilket medför en god utväxling på de offentliga medlen. De regionala investeringarna sker bara där behov finns och där det inte går att skapa ett kommersiellt intresse på annat sätt och utanför landsbygdsprogrammets täckningsområde.

Framgångsfaktorer

Helhetsgreppet har resulterat i konkurrens i delar av Halland som tidigare inte varit kommersiellt gångbara. För att till fullo motverka en fragmenterad utbyggnad förutsätts samverkan mellan marknadens inblandade aktörer.

Genom att modellen erbjuder anslutning till alla, till samma pris oavsett var du bor, finns även goda förutsättningar för en hög initial anslutningsgrad. Förberedelser görs för att det ska bli tekniskt och ekonomiskt möjligt att efteransluta de fastigheter som inte ansluter sig i samband med utbyggnaden.

Sammanfattning av framgångsfaktorer:

  • Engagerad politisk ledning med mod att ta ledarrollen.
  • Regionalt helhetsgrepp för att säkerställa erbjudande till alla.
  • Regional upphandling av samarbetspartner samt regional investering för ett marknadsmässigt erbjudande och samma pris till alla.
  • Genom att använda upphandling strategiskt instrument har Region Halland skapat ett större kommersiellt intresse i hela Halland.