Exemplet Region Gotland

När Gotland påbörjade arbetet med att planera bredbandsutbyggnad 2010 fanns inget intresse hos marknaden. Genom ett mycket aktivt kommunikationsarbete har det dock efterhand blivit intressant för kommersiella aktörer att etablera sig på Gotland. Idag är tre aktörer aktiva: Telia Skanova, IP Only och Bredbandsbolaget. Gotland har också kunnat nå en hög anslutningsgrad även till fritidshus, något som möjligen underlättas av de relativt sett höga fastighetspriserna på Gotland. Utbyggnaden har också underlättats av det faktum att Gotland bara har en kommun, vilket förenklar beslut och kommunikation.


Kort beskrivning

Man har skapat intresse för kommersiella aktörer genom stort politiskt engagemang och hög anslutningsgrad.

Exemplet visar på

  • samverkan mellan regional och lokal nivå
  • offentligt ledarskap på regional nivå
  • finansiering.

Genomförande

Två utgångspunkter var viktiga för arbetet på Gotland, nämligen att uppnå en hög anslutningsgrad och att hålla kostnaderna nere. De boende har stått för 69 procent av kostnaderna, marknadsaktörerna för 23 procent och det offentliga stödet för 8 procent. Projektet har totalt kostat 540 miljoner kronor.

Snittkostnaden för anslutning har varit 18 500 kr/hus. Markägarna har inte tagit ut några avgifter för markintrång, och på de flesta håll har man också lagt tre dagsverken. Eftersom fiberföreningarna har så god ekonomi håller detta snittpris på att sjunka ner mot 16 000 kr/hus i och med att många föreningar återbetalar överskottet av medlen de tog in för fibersatsningen. Resultatet är att mellan 85–99 procent av fastboende och 60‍–‍99 procent av fritidshusen i socknarna har anslutit sig till fibern.

Vid EU Broadband Award 2017‑11‑20 i Bryssel korades Gotland som vinnare i kategori 1: Innovative models of financing, business and investments. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/75980/3608. Man lyfte bland annat fram en modell som satsade på den glesaste glesbygden först. Priset delades ut av Phil Hogan, kommissionär för jordbruk och glesbygdsutveckling. Han gratulerade Gotland extra till att de gjort just det han vill att alla skall göra: satsa på glesbygden först.

Framgångsfaktorer

På Gotland finns en bred politisk förankring och vilja kring den digitala agendan och bredbandsutbyggnaden, vilket har haft stor betydelse för arbetets framgång. Utan denna breda förankring och vilja hade utbyggnaden varit svår att genomföra. Utvecklingen av bredbandsutbyggnaden har följts upp genom årliga avrapporteringar. Det har varit betydelsefullt för att hålla engagemanget kring frågan på en hög nivå. Vid sidan om ett enträget långsiktigt arbete är framgången ett resultat av en omfattande samverkan och ett stort antal möten med människor i socknarna.

Sammanfattning av framgångsfaktorer:

  • Samverkan mellan regionen och socknarna viktigt.
  • Hög anslutningsgrad tack vare stort engagemang.
  • Långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan region och länsstyrelse.