Exemplet Hällefors

Hällefors arbete med bredbandsutbyggnad i kommunen startade i början 2000‑talet i samband med beslutet om de s.k. Rosengrenspengarna. Länets kommuner beslutade sig för att göra en gemensam satsning och man tillsatte en IT-grupp bestående av alla IT‑chefer länet. Hällefors kommun gick ut med en förfrågan till marknaden om vilken operatör som skulle kunna fiberansluta samtliga telestationer. Skanova åtog sig uppdraget och 2006/2007 var samtliga av kommunens telestationer anslutna utom två stycken. Det resulterade i att 90 procent av kommunens invånare fick tillgång till ADSL.


Kort beskrivning

Utbyggnad av framförallt kommersiella aktörer och strukturerat arbete kring resterande fastigheter.

Exemplet visar på

  • samverkan inom kommunen, mellan kommuner samt med den regionala nivån och marknadens aktörer
  • offentligt ledarskap på kommunal nivå
  • finansiering genom marknadens investeringar och stödpengar.

Genomförande

Utgångspunkten för kommunen har varit att marknaden ska bygga ut bredband eftersom de egna ekonomiska medlen är begränsade. I samband med att möjligheten till samförläggningsbidrag tillkom, fiberanslöt Telia Öppen Fiber fastigheterna i sex fiberföreningar och merparten av fastigheterna i Grythyttan. Telia har sedan fortsatt utbyggnaden i ett antal mindre projekt. Anslutningsgraden har i regel legat på 90 procent i de tidigare projekten. I de projekt som genomförts under senare tid ligger anslutningsgraden på 70 procent. I januari 2018 kommer 90 procent av kommunens hushåll att ha fått ett erbjudande om bredbandsanslutning. Numera har även IP Only visat intresse i kommunen.

Framgångsfaktorer

Information och samarbete är en mycket viktig del av framgången i Hällefors. Man har skapat kontakter och pratat med personer internt i kommunens organisation och kontinuerligt informerat befolkningen om bredband. Vidare har man samarbetat med länsstyrelsen, regionen och grannkommunerna. Även IT‑samarbetet på länsnivå har fungerat mycket bra.

Kommunen underlättar också på olika sätt utbyggnaden, exempelvis genom att samordna grävning av elkabel och kanalisation för fiber i samförläggningsprojekt. Man har även sökt stödpengar då det funnits möjlighet, vilket också har underlättat utbyggnaden. Kommunen har gjort en kartläggning för att kunna hantera de resterande fastigheterna (de som inte har en fiberanslutning), vilket också innefattar fritidshus. Dessa ca 800 fastigheter ligger utspridda och i kluster om ca 10–20 fastigheter.

Sammanfattning av framgångsfaktorer:

  • Politiskt engagemang viktigt – bredband har varit en prioriterad fråga.
  • Kommunikation till befolkningen om bredband.
  • Bra samarbete mellan kommuner, region och länsstyrelse.
  • Helhetsgrepp om kvarstående fastigheter viktigt.