Exemplet Västra Götalandsregionen

En viktig utgångspunkt för Västra Götalandsregionen har varit att ta tillvara det engagemang som redan tidigt funnits lokalt. Därför har det varit angeläget att underlätta för hushåll som bor i fastigheter som ligger långt ut att starta fiberföreningar. Regionen beslutade därför att avsätta 150 miljoner kronor i bredbandsstöd. För att kommuner ska kunna ta del av de pengarna har kravet varit att kommunerna ska satsa lika mycket som regionen. Regionens utgångspunkt var att tillsammans med kommunerna finansiera stamledningar från befintliga fiberanslutningspunkter till nya punkter där fiberföreningarna kan ansluta sig. Upphandling av stamledningarna har gjorts enligt EU:s gruppundantagsförordning och har gjorts som tillhandahållanden. Det innebär att det inte är regionen eller kommunerna som äger stamledningarna utan att någon annan åtar sig att bygga, äga och driva förbindelsen.

 


Kort beskrivning

Skapa förutsättningar för lokala fiberföreningar genom samfinansiering av kommun och region.

Exemplet visar på

 • samverkan mellan region och kommuner
 • finansiering genom regionalt stöd och kommunal finansiering
 • tillvaratagande av lokalt engagemang.

Genomförande

Arbetet inleddes med att regionen och kommunerna tillsammans identifierade var de skulle bygga. I kartläggningen identifierades 170–180 anslutningspunkter. Dessa punkter var av tre olika typer:

 1. Telestationer anslutna med kopparkabel.
 2. Telestationer anslutna med radiolänk.
 3. Nya anslutningspunkter, från vilka fiberföreningar kan ansluta sig.

De två första typerna är i stort sett färdigbyggda och arbetet med den tredje typen pågår. Andelen som har tillgång till 100 Mbit/s i regionen ligger på 72 procent, dvs. strax under nivån i riket i sin helhet. På regionens landsbygd har 32 procent tillgång till 100 Mbit/s, vilket ligger över nivån i riket.

När det gäller de resterande fastigheterna, de som inte har en fiberanslutning, har regionen låtit en konsult analysera fyra olika alternativ för bredbandsutbyggnad:

 1. Befintliga fiberföreningar åtar sig att bygga ut.
 2. En ny fiberförening bildas och åtar sig att bygga ut.
 3. Kommunen ser till att det byggs ut.
 4. Regionen ser till att det byggs ut.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna i Västra Götalandsregionen är att regionen, genom bredbandsstödet, tog tillvara den lokala initiativkraften som redan fanns. Vidare har en väl fungerande samverkansgrupp i regionen bidragit till framgången. I gruppen finns representanter från regionen, länsstyrelsen och en representant från var och en av regionens fyra kommunalförbund. Dessutom deltar Coompanion och Hela Sverige Ska Leva i gruppen.

Sammanfattning av framgångsfaktorer:

 • Långsiktig samverkan i regionen viktigt.
 • Ta tillvara på det lokala engagemanget och initiativkraften.
 • Katalysator genom regionalt och kommunalt stöd.
 • Helhetsgrepp om de som saknar bredband idag.