PTS pilotstudie Region Västerbotten/Vilhelmina

Många kommuner arbetar idag intensivt med bredbandsutbyggnaden. I kommuner med få invånare och en relativt liten kommunal verksamhet kan bredbandsfrågan innebära en extra utmaning. Överlag är det få i respektive kommun som arbetar med bredbandsfrågan och kommunerna anser sig därmed inte kunna hantera planeringen av hur utbyggnaden av bredbandsnätet bör utformas. Utöver behovsunderlag och nätprojektering så behövs kunskap om möjliga teknikalternativ.

Regionen och kommunerna bör samverka vad gäller att se över möjliga förslag på lösningar genom att bjuda in marknadskrafter till workshopsliknande möten med kommunen som kravställare där förutsättningarna för specifika problemområden belyses och förslag på lösningsalternativ kan tas fram. För att komma tillrätta med de mer utmanande fallen och förebygga vita fläckar så är det nödvändigt att kartläggning görs över större områden.

 


Kort beskrivning

Kartläggning i samarbete med marknaden samt överblick av möjliga tekniklösningar för att uppnå bredband om minst 30 Mbit/s. [1]

Exemplet visar på:

 • samverkan mellan nationella, regionala och kommunala nivån
 • kartläggning av förutsättningar för utbyggnad och möjliga tekniklösningar.

Genomförande

För att verifiera bedömningen att Sverige kan nå EU-kommissionens mål om bredband med minst 30 Mbit/s till alla år 2020, tog PTS i juni 2016 fram ett pilotfall där man beskrev förutsättningarna för ett begränsat område med otillräcklig infrastruktur. PTS baserade fallet på delar av Vilhelmina kommun där infrastruktur i dag inte är tillräcklig. Syftet var att se om det fanns alternativa kostnadseffektiva tekniska lösningar för att möjliggöra att pilotfallets 517 hushåll kan förses med bredband om minst 30 Mbit/s.

Inför studien fanns behov av grundläggande kartläggning. PTS medverkade till att ta fram och analysera de förhållanden som råder i området, bland annat avseende topografi, hushållens placering, avstånd till varandra respektive till närliggande infrastruktur.

Efter att ha adresserat pilotfallet till marknaden fick PTS in sju förslag på lösningar från olika marknadsaktörer för hur bredband till dessa hushåll skulle kunna lösas.

I samarbete med Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC‑Net bjöds därefter berörda aktörer och intressenter in till informationsmöte där de olika lösningsförslagen presenterades med en efterföljande workshop. Där diskuterades förslagen vidare med utgångspunkt i de geografiska och de verkliga förutsättningarna i Västerbotten.

Tekniska lösningsalternativ

Aktörernas förslag omfattade lösningar för bredband med hjälp av:

 • radiolänk,
 • mobilnät
 • satellit.

Fördjupad information om de olika teknikalternativen finns på PTS webbplats[2] och i separat bilaga under sektionen för landsbygdsgruppen på Bredbandsforums webbplats.

 

Utöver förslagen som presenterades kompletterades studien med underlag gällande skattning av den kostnad det skulle innebära att förlägga fiber.

Piloten har ännu inte resulterat i färdigställande av föreslagna bredbandslösningar. Utbyggnad har dock skett för några enstaka fall:

 • Norra Tresund (har idag ett radioanlutet hushåll)
 • Svannäs (har idag radio men behöver fibreras)
 • Dorris (är idag fibrerad)
 • Grundfors/Fatmomakke (är idag fibrerad)
 • Siksjönäs (har idag radio men behöver fibreras).

Efterföljande analys av de sju lösningsförslagen och workshopen visar att det är tekniskt möjligt att nå pilotfallets samtliga 517 hushåll med internethastigheter om 30 Mbit/s. Därmed är det sannolikt att 30 Mbit/s till hushåll och företag även skulle kunna uppfyllas inom större delen av Sverige. Därför kan det anses vara tekniskt möjligt att nå EU-kommissionens mål om internethastigheter på minst 30 Mbit/s till alla år 2020.

PTS ser dock att det även kan finnas andra aspekter i vissa kommuner som ytterligare komplicerar bilden, som till exempel ekonomiska och strategiska förutsättningar, när det gäller att koppla upp de sista hushållen.

Framgångsfaktorer

Kartläggning utförd i samarbete med marknadens aktörer har inneburit en möjlighet att utvärdera olika konkreta alternativ vad gäller bredbandsförläggning, där utgångspunkten har varit lokala förhållanden inklusive ekonomiska aspekter för de olika lösningarna. 

Sammanfattning av framgångsfaktorer:

 • Viktigt med nationellt, regionalt och lokalt engagemang för att arbete ska initieras. 
 • Kartläggning i samarbete med marknadens aktörer genom en inventering av infrastrukturen i området samt en fördjupad problembeskrivning för att kunna se var det är ekonomiskt möjligt att investera i fiber alternativt/i kombination med trådlös teknik.
 • Lösningsförslag från marknaden bidrar även till bättre inblick i de olika aktörernas utbyggnadsplaner.