Mobilt bredband i hela landet (IX)

Den 29 maj 2013 tillsatte Bredbandsforum en arbetsgrupp för att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av trådlös bredbandsinfrastruktur. Gruppen slutrapporterade i februari 2014.

Målet för arbetet var att fler hushåll, företag och organisationer ska kunna använda tjänster via trådlös bredbandsinfrastruktur och att infrastrukturen ska vara anpassad för att motsvara användarnas behov. Till ordförande i arbetsgruppen valdes Göran Marby, generaldirektör för Post- och telestyrelsen tillika ledamot i Bredbandsforums styrgrupp. Gruppen slutrapporterade sitt arbete den 7 februari 2014.

Arbetsgruppens direktiv innefattar tre områden:

  • att ge förslag på åtgärder för att underlätta utbyggnaden
  • initiera en dialog med användarna om framtida behov av mobilt bredband 
  • förmedla kunskap om trådlösa bredbandsnät bl.a. i relation till målen i regeringens bredbandsstrategi och Sveriges och EU:s digitala agendor.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs direktiven för arbetsgruppen 

Läs minnesanteckningar från gruppens första möte

Läs minnesanteckningar från gruppens andra möte

Läs minnesanteckningar från gruppens tredje möte

Läs Bjørn Amundsens presentation om Haga-modellen

Läs minnesanteckningar från gruppens fjärde möte

Läs minnesanteckningar från gruppens femte möte

Läs PTS förstudie om hinder för utbyggnad av mobilt bredband

Läs en rapport om trådlösa teknikers betydelse för bredbandsmålen