Nystartsgruppen (AG XV)

Nystartsgruppen arbetade under perioden juni 2016 till juni 2017 med att identifiera och prioritera de utmaningar som försvårar för hushållen och företagen i Sverige att få tillgång till framtidssäkert bredband.

Slutrapport

Sverige har höga ambitioner på bredbandsområdet. Regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025 – formulerar tydliga målsättningar för alla hushåll och företag. Ska hela samhället kunna ta del av digitaliseringens möjligheter bör alla få tillgång till ett framtidssäkert bredband, oavsett var man bor eller verkar.

För att nå de höga målsättningarna i strategin behövs aktiva insatser från ett stort antal företag, offentliga verksamheter, och organisationer. Dessa aktörer, privata som offentliga, behöver jobba tillsammans om vi ska kunna nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Bredbandsforums Nystartsgrupp har under det senaste året haft i uppdrag att lägga en grund för aktiviteter och arbetsgrupper inom Bredbandsforum de kommande åren. På sju olika områden har gruppen nu identifierat konkreta utmaningar, möjliga förändringar och förbättringar, och förslag på hur utmaningarna kan mötas, och förändringarna genomföras.

Nystartsgruppens slutrapport är uppdelad i ett antal produkter.

De utmaningsområden som Nystartsgruppen identifierat är i prioriteringsordning följande:

  1. Bredbandstillgången hämmas på landsbygden genom långa avstånd och därigenom höga kostnader. Läs mer på webben eller som PDF
  2. Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos kommuner och andra offentliga aktörer. Läs mer på webben eller som PDF
  3. Bredbandstillgången hämmas av ineffektiva processer och avsaknad av transparens på lokal nivå. Läs mer på webben eller som PDF
  4. Bredbandstillgången hämmas av att aktörer inte samverkar och koordinerar sina aktiviteter. Läs mer på webben eller som PDF
  5. Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation. Läs mer på webben eller som PDF
  6. Bredbandstillgången hämmas av bristande robusthet och driftsäkerhet. Läs mer på webben eller som PDF
  7. Bredbandstillgången hämmas av att digitalisering inte prioriteras. Läs mer på webben eller som PDF

Sverige har kommit en god bit på väg vad gäller utbyggnaden av bredband för att nå regeringens bredbandsmål, men utbyggnaden och utvecklingen måste fortsätta. Digitaliseringen kommer att kräva fortsatt stora investeringar och genomgripande förändringar av samhälleliga processer. I detta arbete är alla aktörers medverkan och bidrag väsentligt. Genom att jobba tillsammans är det fullt möjligt att nå hela vägen och att skapa de förutsättningar som krävs för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Bakgrund

Sedan Bredbandsforum lanserades 2010 har bredbandsmarknaden förändrats kraftigt. Vi har sett en kraftig teknikutveckling och en allt större efterfrågan på snabbt bredband. Fler aktörer och myndigheter är aktiva på området. Även betydelsen av bredband har ökat. E-hälsotjänster blir vanligare och ställer högre krav på bredbandsinfrastrukturen. Det leder till att konsekvenserna av ett digitalt utanförskap blir större, och eftersom tillgången till framtidssäkert bredband inte är jämnt spridd riskerar vissa att hamna utanför. 

Bredbandsforums styrgrupp tillsatte därför en arbetsgrupp – nystartsgruppen – som undersökte vilka insatser som kan ge störst effekt. Gruppens uppdrag var att:

  • Ge en nulägesbeskrivning och identifiera de fokusområden där det finns störst utmaningar för att skapa ett framtidssäkert bredband i hela landet.

  • Inventera Bredbandsforums tidigare lagda förslag och gå igenom genomförda insatser.

  • Föreslå framtida insatser inom Bredbandsforum som kan förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i Sverige.

Ordförande för arbetsgruppen var Post- och telestyrelsens t.f. generaldirektör Catarina Wretman. Kopplad till arbetsgruppen fanns en referensgrupp. I arbetsgruppen och referensgruppen ingick representanter för följande organisationer:

Arbetsgrupp Referensgrupp
IP-Only
Ericsson
TeliaSonera
SKL
PTS
IBM
Falköpings Kommun
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) 
IT&Telekomföretagen
Region Sörmland
Comhem
AC-net
Boverket
Bredbandskollen
Bräcke kommun
Chalmers
Eltel
Hela Sverige ska leva
IIS
IT-Norrbotten
LRF
LS Dalarna
MFD
Netnod
Nycab
Rala
Region Gotland
SABO
Salnet
Småkom
Stockholm Digital Care
Sunet
SVT
Tele2
Telekområdgivarna
Telenor
TKF (Fibersamverkan för byanät)
Trafikverket
Vara kommun
VG regionen
Vinnova
Västfiber
Zitius
Region Skåne