Nytta med bredband (AG III)

För att öka tillgången och nyttjandet av bredband i hela landet är det nödvändigt att kunna på ett begripligt sätt förklara varför bredband behövs, det vill säga förklara nyttan med bredband.

Den tredje arbetsgruppen inom ramen för Bredbandsforum skapades därför för att arbeta med frågor som rör goda exempel, dvs att synliggöra nyttan av bredband och hur olika grupper får del av och skapar nytta genom bredband.

Målet med arbetsgruppens arbete var att skapa en bred förståelse för nyttan av bredband och kunskap om vilka faktorer det är som förhindrar eller försvårar att olika grupper i samhället tillgodogör sig nyttan av bredband.

Arbetsgruppen skulle identifiera samhällsvinster med bredband,  konkretisera exempel på hur bredband skapar nytta för företag, konsumenter och offentlig sektor samt identifiera vilka grupper i samhället som använder bredband i begränsad omfattning och ge förslag på hur användningen i dessa grupper kan främjas.

Arbetsgruppen kom bland annat fram till att  nyttan med bredband kan observeras på ett flertal områden. Mångfalden innebär en utmaning och gör att värdena av bredband blir svåra att definiera. Arbetsgruppen föreslog i sin slutrapport att Bredbandsforums styrgrupp under 2012 ökar fokuseringen på kommunerna – en nyckelaktör för bredbandsutbyggnaden. Denna fokusering bör ha som mål att få upp bredband på agendan som en strategisk fråga hos kommunerna och kan göras i samarbete med regionala kommunförbund och länsstyrelser.

Carola Gunnarsson från Sveriges kommuner och landsting var ordförande för arbetsgruppen.

Läs slutrapport från arbetet (2011-09-01)

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs diskussionspapper om nyttan med bredband (2011-01-31)

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens första möte (2010-10-05)

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens andra möte (2011-03-09)

Läs sammanställning av goda exempel (2011-06-01)

Läs fallstudie från svenska kommuner (2011-05-01)

Läs förstudie om samhällsekonomisk nytta i Sverige av bredband (2011-09-30)