Praktikfallsgruppen (AG XIV)

Bredbandsforums praktikfallsgrupp arbetade under perioden oktober 2015 - februari 2016 med att undersöka e-hälsoområdet och identifiera utmaningar som måste lösas för att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredbandsinfrastruktur.

E-hälsoområdet är brett och växande. Tjänsteleverantörerna på marknaden och tjänsterna de erbjuder är många. Det finns flera lösningar att välja bland och vissa är oprövade. Införandet av e-hälsotjänster reser en mängd frågor, frågor som kan skilja sig åt beroende på huvudman och vilken typ av verksamhet som ska digitaliseras. Regelverket är delvis otydligt, och ibland även vilken aktör som har ansvar för en viss fråga. Införandet av e-hälsotjänster på ett effektivt och säkert sätt kräver en god samverkan och kommunikation mellan landsting, kommuner, tjänsteleverantörer, och bredbandsaktörer.

Bredbandsforums Praktikfallsgrupp har studerat olika användningsfall för e-hälsa inom den kommunala omsorgen. I arbetsgruppens slutrapport beskrivs utvecklingen på området, vilka aktörer och nyckelroller som är viktiga i införandet, och vilka frågor dessa ställs inför. Arbetsgruppen konstaterar också att när vård- och omsorgstjänster i en kommun ska digitaliseras ställer det stora krav på bredbandsinfrastrukturen. Bredbandet måste vara robust och tillgängligt i hela kommunen, alla brukare oavsett var man bor måste kunna lita på att tjänsterna fungerar. Det är också viktigt att den information som går över bredbandet är säker och att man värnar brukarnas integritet.

Mot bakgrund av detta föreslog arbetsgruppen ett antal åtgärder som kan bidra till att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredband som sammanfattningsvis pekar på att:

  • Kommunala beslutsfattare har en viktig roll i att säkerställa att e-hälsa prioriteras i kommunala digitala agendor och i utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. Dessa behöver också frigöra tid för verksamhetsutveckling där personal ska ta till sig välfärdsteknologi och e-hälsotjänster.
  • Regioner och landsting kan vara pådrivande och hjälpa kommunerna i upphandlingen av e-hälsotjänster genom upphandlingssamverkan. Sveriges Kommuner och Landsting bör stödja den regionala nivån genom att utveckla upphandlingsvägledningar med tekniska detaljer. På regional nivå kan även de regionala bredbandskoordinatorerna sprida information om robusthet, tillgänglighet och kvalitet i bredbandsnäten.
  • På den nationella nivån bör Post- och telestyrelsen utreda anmälningsplikten med avseende på e-hälsotjänster, genomföra workshopar riktade mot kommuner i syfte att hjälpa dem göra riskbedömningar och åtgärdsplaner samtliga kopplade till e-hälsa. Dessa workshopar bör genomföras i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting. Det behövs också ett forum likt Bredbandsforum på nationell nivå, för frågor om e-hälsa och välfärdsteknologi.

Läs förslagen i dess helhet i arbetsgruppens slutrapport

Se en presentation om roller och aktörer vid införande av e-hälsotjänster i en kommun

Läs frågeställningar i intervjuer med kommuner och landsting respektive operatörer


 

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens första möte – den 11 november 2015

Läs presentation från Hudiksvalls kommun på arbetsgruppens första möte

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens andra möte – den 8 december 2015

Läs presentation från Region Gotland på arbetsgruppens andra möte

Läs presentation från Tieto på arbetsgruppens andra möte

Läs minnesanteckningar från extrainsatt möte med arbetsgruppen – den 14 januari 2016

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens fjärde möte – den 19 januari 2016

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens femte möte – den 5 februari 2016