Robusthet II – lösningar för robustare kommunikation (AG X)

Utifrån resultatet av den första Robusthetsgruppens tillsatte Bredbandsforums styrgrupp en ny arbetsgrupp. En övergripande målsättning för den andra robusthetsgruppen, Lösningar för robustare kommunikation, var att hantera identifierade utmaningar och skapa bättre förutsättningar för ökad robusthet i de fiberbaserade näten. Gruppen slutrapporterade den 31 maj 2014.

Behovet av robust och driftsäker infrastruktur blir alltmer påtagligt i takt med att tekniken utvecklas och samhällets beroende av elektroniska kommunikationstjänster ökar. Robusthetsgruppen (AG VII) genomförde under vintern 2012/2013 en förstudie där utmaningar för att vidmakthålla och utveckla robusthetsnivån i den fiberbaserade bredbandsinfrastrukturen identifierades.

Följande utmaningar har av Robusthetsgruppen identifierats som särskilt relevanta i arbetet med att vidmakthålla och utveckla robustheten i fiberinfrastrukturen:

  • Brist på gemensam syn och förståelse för begreppet robusthet
  • Ofullständig eller felaktig dokumentation av nät samt brist på nätinformation
  • Bristande kunskap kring behov
  • Avsaknad av tydliga krav för driftsäkerhet och robusthet
  • Avsaknad av krav på samhällsviktig verksamhet
  • Avsaknad av standardiserade anläggningstekniker

Ordförande för arbetsgruppen är Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. Gruppens arbete inleds den 1 september 2013 och slutrapportering ska ske i maj 2014.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs Robusthetsguiden

Läs direktiven för arbetsgruppen

Läs mötesanteckningar från gruppens första möte (12 september 2013)

Läs mötesanteckningar från gruppens andra möte (29 november 2013)

Läs mötesanteckningar från gruppens tredje möte (13 mars 2014)

Läs mötesanteckningar från gruppens fjärde möte (24 april 2014)