Robusthetsgruppen (AG VII)

Tillgången på bredbandsinfrastruktur i form av optisk fiber och kanalisation är generellt god. Men för att företag, myndigheter och konsumenter ska kunna förlita sig på tekniken och tillgodogöra sig de tjänster som bredband möjliggör är det av stor vikt att infrastrukturen som ska bära tjänsterna är robust och driftsäker.

Nätens robusthet måste också utvecklas i takt med såväl teknik- som samhällsutvecklingen och det ökande beroendet av elektroniska kommunikationer.

Tidigare arbetsgrupper inom Bredbandsforum har pekat på behovet att vidare diskutera det samhällskritiska perspektivet vad avser fiberbaserad infrastruktur. Det finns även ett behov att se över förutsättningar vad gäller såväl nätets robusthet som marknadsförutsättningar och stärka dem på vissa punkter.

Ett övergripande mål för Robusthetsgruppen var att genomföra en förstudie som kan ligga till grund för Bredbandsforums fortsatta arbete med robusthet. I förstudien identifierades utmaningar för att vidmakthålla och utveckla infrastrukturens robusthetsnivå.

Ordförande för arbetsgruppen var Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. Gruppen inledde sitt arbete den 1 september 2012 och slutrapporterade den 29 maj 2013.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs minnesanteckningar från det första arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det andra arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det tredje arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det fjärde arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från det femte arbetsgruppsmötet