Stöd- och strategigruppen (AG V)

Stöd och strategigruppen var verksam från september 2011 - maj 2012. Syftet med arbetsgruppen var att adressera de två identifierade byggstenarna - stöd och organisation.

Dessa byggstenar bedöms behövas för att kunna förverkliga målsättningen om bredband i världsklass i hela Sverige. Med detta som utgångspunkt ska gruppen ta fram förslag på en långsiktig och uthållig lösning för bredbandsutbyggnad i områden där marknaden inte fyller behovet. Dessa förslag skall omfatta både finansiella och organisatoriska aspekter.

Konkret innebär ovanstående syftesformulering att målet för gruppen är att efter fullgjort arbete ha:

1. Sammanställt vilka förutsättningar som finns för ett mer enhetligt nationellt bredbandsstöd.

2. Aktivt och målmedvetet verkat för att bredband inkluderats som en möjlig satsning i strategier för den kommande perioden (2014-2020) av strukturfonderna och landbygdsprogrammet.

3. Adresserat och synliggjort vilka möjligheter som finns att nyttja regionala tillväxtmedel (så kallade ”1:1 medel”) för bredband. 

4. Konkretiserat vilket behov av bredbandsinvesteringar som finns för att nå bredbandsstrategins mål, inte minst för de områden där marknaden inte kommer att kunna motivera investeringar på kommersiella villkor. 

5. Analyserat möjligheterna att i ökad omfattning använda medfinansiering (både offentlig och privat) för bredbandsutbyggnad.

6. Listat de viktigaste kostnadsbesparande åtgärderna som gör att kostnaden för etablering av bredband kan reduceras.

7. Gett rekommendationer kring frågan förvaltning och samarbete mellan enskilda byanät.

8. Uppmärksammat initiativ för utbyggnad av bredband i områden där marknaden inte fyller behovet.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs gruppens skrivelse till Sveriges regioner

Läs genomgång av prioritering av bredband i olika regioner

Läs gemensamt uttalande från gruppen

Läs diskussionspapper om schablonberäkningar av byanät

Läs minnesanteckning från worskshop om kostnader för utbyggnad