Undanröjande av identifierade hinder (AG IV)

Under 2010 identifierade den andra arbetsgruppen inom Bredbandsforum, "Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet", ett antal hinder för bredbandsutbyggnad och målen i regeringens bredbandsstrategi.

Utifrån resultatet av detta arbete beslutade Bredbandsforums styrgrupp att tillsätta en ny arbetsgrupp, den fjärde i ordningen, som skulle fokusera på att undanröja vissa av de identifierade hindren. Under arbetets gång diskuterades och utvärderades många förslag på lösningar av de identifierade hindren. Tio av dessa förslag ansåg gruppen ha störst betydelse för att undanröja de hinder som skulle beaktas. Arbetsgruppen har haft som ambition att vid utformningen av lösningsförslagen göra dem så konkreta att genomförandet ska kunna ta vid omgående.

En sammanställning av åtgärdsförslag som syftar till att undanröja identifierade hinder för bredbandsutbyggnad överlämnades den 1 december 2011till Bredbandsforums styrgrupp.

Georgi Ganev, affärsområdeschef konsument på Telenor, var ordförande för arbetsgruppen.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs mötesmaterialet till första arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från första arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från andra arbetsgruppsmötet

Läs minnesanteckningar från tredje arbetsgruppsmötet