Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet (AG II)

Bredbandsforum har bland annat till uppgift att identifiera hinder för utbyggnad av bredband. Detta har hanterats inom ramen för Arbetsgrupp II ”Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet”.

Målet med gruppens arbete var att kartlägga utmaningar och hinder för utbyggnad, förbättringar av nät och utnyttjande av befintlig infrastruktur. Arbetsgruppen identifierade ett flertal konkreta hinder som delades in i ett antal huvudområden. Sju huvudområden ansågs ha störst betydelse för en gynnsam utveckling av bredbandsmarknaden och för att uppfylla regeringens målsättning. Resultatet av arbetsgruppens arbete låg sedan till grund för det fortsatta arbetet i Bredbandsforum.

De sju områden som arbetsgruppen identifierade var:

  • marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet
  • tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning
  • kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infrastrukturutbyggnad
  • befintlig infrastruktur utnyttjas inte effektivt
  • villkor för och rättigheter till att få bygga ny fysisk infrastruktur
  • avtalsprocessen avseende marktillträde
  • stimulerande åtgärder i ogynnsamma områden

Georgi Ganev, affärsområdeschef konsument på Telenor, var ordförande för den andra arbetsgruppen; "Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet".

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs PTS presentation om regulatorisk osäkerhet och spektrum