Samordnad Efterfrågan (AG XIII)

Arbetsgruppen för Samordnad Efterfrågan inledde sitt arbete den 11 juni 2014. Gruppen har fokuserat på hur offentliga verksamheter med hjälp av samordning kan göra det mer attraktivt att investera i bredbandsinfrastruktur.

Det övergripande syftet med arbetsgruppen var att belysa möjligheter med samordnad efterfrågan, där t ex upphandling ingår, för att öka och förbättra tillgången till bredband. Med detta som utgångspunkt har arbetsgruppen:

  • Synliggjort den offentliga sektorns behov, krav och efterfrågan på nya, effektiva tjänster över bredbandsinfrastruktur för att tillhandahålla framtida tjänster exempelvis inom skola, vård och omsorg
  • Främjat en geografiskt samordnad efterfrågan på bredbandsinfrastruktur, för att kunna använda och leverera digitala tjänster, från offentliga verksamheter, företag och hushåll för en hållbar regional utveckling
  • Bidragit till en ökad kunskap och insikt om upphandling som strategiskt verktyg för att driva på såväl digitaliseringsutvecklingen som utbredningen av bredbandsinfrastruktur

Gruppen har bl.a. tagit fram vardagsnära exempel på nyttor och vinster med digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur i slutrapporten (kapitel 4) samt i en särskild nyttobroschyr som även finns i en digital version. Vidare har arbetsgruppen redogjort för viktiga uppgifter för bredbandskoordinatorer och vilka förutsättningar bl.a. mandat och förankring som måste finnas för att koordinatorn ska lyckas med sin uppgift (se kapitel 2 i slutrapporten). I slutrapportens femte kapitel gör arbetsgruppen en djupdykning på temat upphandling som ett möjligt verktyg i den geografiska samordningen.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs kommentarer till slutrapportens femte kapitel, med anledning av att dom fallit i ärendet

Ladda ner nyttobroschyren – "Har vi råd med bredband?" (kontakta kansliet för att beställa fysiska exemplar)

Digital version av nyttobroschyren

Läs Jordbruksverkets brev till arbetsgruppen med anledning av förslag i slutrapporten

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens första möte - 15 augusti 2014

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens andra möte - 10 oktober 2014

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens tredje möte - 21 november 2014

Läs rapporten "Internationell utblick avseende aggregerad efterfrågan"

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens fjärde möte - 15 december 2014

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens femte möte - 13 februari 2015

Läs rapporten "Förstudie om digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur"

Läs minnesanteckningar från gruppens sjätte möte - 26 mars 2015

Läs minnesanteckningar från gruppens sjunde möte - 18 maj 2015

Ladda ned SKLs presentation om "Digitala vägen till morgondagens samhälle"

Ladda ned Telias presentation om Telia Healthcare