Behov av bredband

Utvecklingen leder till en växande efterfrågan på både fast och mobilt bredband och behövs både i den egna verksamheten och hos medborgarna.

För att åstadkomma dessa förändringar behövs utrustning och möjlighet till kommunikation hos alla verksamheter, i hemmen, på arbetsställen, i lokaler, utomhus, inomhus m.m. Fler bredbandsanslutningar behövs och användarna behöver både höga överföringshastigheter och tillgänglighet.

Idag efterfrågas bredbandsanslutningar för å ena sidan privata ändamål och å andra sidan för verksamheter i de egna lokalerna. Dessa två kommer att bli alltmer beroende av varandra. Fortfarande baseras dagens bredbandsefterfrågan från medborgarna mer på underhållnings- och informationstjänster än på offentlig service. Det kommer att gälla även fortsättningsvis men medborgarna kommer också att efterfråga offentlig service som hemsjukvård, hemtjänst, utbildning och andra samhällstjänster och därför behöver medborgare och företag ha tillgång till bredband. 

Att medborgare och företag har tillgång till bredband blir en faktisk förutsättning för det offentliga att ge service och inte som idag att det främst är en möjlighet att automatisera interna processer.

Det  är inte bara antalet tjänster från fler områden som växer utan innehållet blir också allt mer avancerat, mer information efterfrågas och bearbetas, fler tjänster utvecklas och ny utrustning används. Sammantaget leder utvecklingen till ett större beroende och därmed växande efterfrågan på bredband.

Det senaste året ökade datakommunikationen i de mobila näten med 31 procent  och utvecklingen visar ingen avmattning. De investeringar som idag görs i utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur är centrala. Ju fler som har tillgång till höga överföringshastigheter och bredband med hög kvalitet desto mer kommer det att underlätta och stimulera den offentliga sektorns förändring.

Efterfrågan på bredband blir tydlig när dess samlade användning aggregeras. Det kan i sin tur påverka kommersiella aktörers intresse, men också investeringsviljan hos offentliga aktörer. Befintlig efterfrågan är i sig inte tillräcklig för utbyggnad på alla platser. Det krävs också ekonomiska satsningar för framtida behov. Dessa kan också motiveras då den samordnade nyttan blir större.