Driv på med en tydlig målsättning

Allt behöver inte göras på egen hand, genom samverkan och erfarenhetsutbyte underlättas arbetet.

Omställningen och utvecklingen är utmanande och kanske ibland så svårgreppbara att de läggs på framtiden. Den digitala utvecklingen är emellertid ett faktum och det enda alternativet är att fortsätta driva på såväl digitalisering som bredbandsutbyggnad som är en grundförutsättning.  Genom samverkan och erfarenhetsutbyte kombinerat med kompetenshöjande initiativ, verksamhetsnära målsättning och tvärfunktionellt arbete underlättas arbetet väsentligt. Genom att samla efterfrågan såväl geografiskt som på tjänstenivån blir också nyttan med investeringarna tydligare.