Drift och övervakning

Funktioner som drift, övervakning, kontroll, styrsystem etc, finns i stor utsträckning inom offentlig sektor. Det finns stor potential i att dels automatisera fler funktioner, dels styra och övervaka på distans.

Inom området finns en del maskin-till-maskin-kommunikation, d.v.s. överföring och bearbetning av information mellan saker. All information kräver inte höga överföringshastigheter, men i takt med att allt fler saker kommunicerar på detta sätt och att allt mer information bearbetas, blir den totala mängden data större och mer komplex. Också tillförlitligheten i bredbandsanslutningen blir allt mer kritisk.

Digitaliserade interna processer
Via webbaserade gränssnitt läggs mer service till medborgare och företag ut på hemsidor, t ex ansökningar och anmälningar av olika slag (information och bokning av kommunala anläggningar, parkeringstillstånd, felanmälan av belysning, renhållning, gatuproblem, boendeparkering, marktillträde, grävtillstånd, bygglovsprocesser för samhällsbyggnadsprojekt). Även mobil personal, t ex på trafik-/gatukontoret, får oftare tillgång till mobila terminaler och kan utföra arbetsuppgifter oberoende av tid och plats.

Digitala funktioner
Digitala tjänster baserade på tillgänglig information har utformats i vissa verksamheter, t ex digitala parkeringstjänster, reseplanerare (kollektivtrafik och cykelresor), SMS-biljetter för kollektivtrafik, närmaste väg för sopbilar. Flera av dessa funktioner finns även tillgängliga via mobila applikationer.

Övervakning
Ett område som har stor potential är fjärrövervakning av olika anläggningar och det blir allt vanligare att använda t.ex. övervakning av vattenflöden, avloppsreningsverk, låssystem, pumpstationer, el- och värmeförbrukning. Inom detta område finns även möjlighet att fjärrstyra och optimera användningen efter information i realtid från t.ex. styrning av värme i fastigheter (bl a i Luleå kommun) till fjärrstyrda flygplatser, dvs där trafikledare inte finns på plats (Örnsköldsviks flygplats).

Nyttoexempel - Värmestyrning

Digitalisering och styrning av fastigheter kan medföra effektivisering och minskad elförbrukning som därmed sänker kostnaderna för fastighetsägare. En indirekt effekt är en mindre miljöpåverkan.

Kommunen bestämmer sig för att sänka sin elförbrukning och som ett led i detta också anamma en mer utbredd miljöpolicy. Kommunens lägenheter, skolor, förskolor och äldreboenden kopplas samman i ett gemensamt system med möjlighet att övervakas och styras digitalt. Genom att bättre kunna anpassa värmen och därmed energiförbrukningen efter temperaturförändringar blir förbrukningen mer effektiv. För flera kommuner och företag har dessa system sänkt energiförbrukningen med 3-10 procent årligen och innebär därmed stora besparingar.