Företagande

En stimulerande och innovativ miljö för näringslivet är centralt för regional och lokal utveckling.

Genom att digitalisera olika samhällsfunktioner och se till att företag och arbetsställen har tillgång till bredband kan det offentliga både underlätta för befintliga företag men också se till att nya affärsmöjligheter skapas. Företagens konkurrenskraft och tillväxt är beroende av bredband och digitala processer.

Digitaliserad information
Information och arkiv görs tillgängliga via hemsidor och ger större möjlighet för fler att få tillgång till olika typer av information, t.ex. förteckning av lediga lokaler, näringslivsregister, kartor. På kommuners hemsidor kan även information om företagande finnas t.ex. turistanläggningar och privata vårdgivare.

Digitaliserade processer
Via hemsidor hanteras blanketter och ansökan om t.ex. lediga fastigheter, tillstånd som serveringstillstånd, parkeringstillstånd, bygglov (fastigheter, skyltar m.m.), e-fakturor, markanvisning, markupplåtelser, rivningslov, registrering av verksamheter m.m. Även inrapportering av information från företagare kan ske t ex köldmedierapportering. Det finns även processer för att förenkla samordning mellan olika parter, t ex digital matchningsprocess mellan arbetsmarknadens parter, för PRAO för elever både i grundskola och i gymnasium samt för vikarieförmedling.

Infrastruktur
Förutom engagemang i fiberutbyggnaden installeras trådlösa och öppna nät i offentliga lokaler. Genom att säkerställa tillgången till bredband för alla verksamhetsställen ges också möjlighet för effektiva möten och samverkan mellan olika parter. Genom att koppla upp till lokala servicepunkter kan också företagare som saknar detta få tillgång till digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur.

Nyttoexempel – Bokning av turistanläggningar

En kommun kan marknadsföra vissa verksamheter i syfte att stimulera hela kommunens utveckling. De kan därmed bidra till att fler företag når och nås av en större marknad. Förutsättningen för detta är att alla intressenter har tillgång till ett väl fungerande system, också till bredbandsinfrastruktur.

En kommun kan vara attraktiv för turister under vissa delar av året. Utmaningen för områdets turistanläggningar är att dels få en mer jämn beläggning under året, dels sprida information om när anläggningarna är tillgängliga. Kommunen har etablerat ett integrerat bokningssystem med områdets turistanläggningar, som nås via kommunens hemsida. Detta har bidragit till att fler turister får ett större utbud av anläggningar och att fler företag når ut till sina kunder.

Nyttan är att fler turistanläggningar når fler turister och kan både gemensamt och enskilt marknadsföra sig själva och kommunen. En större och jämnare beläggning av turister gör också att andra serviceföretag i kommunen gynnas.