Utbildning

Utvecklingen av digitala läromedel och pedagogiska verktyg har tagit fart. Det finns särskilt utformade tjänster och en stor potential i att använda ”vanliga” digitala verktyg och plattformar.

Genom att kombinera format som film, text och ljud förändras elevernas lärande. För maximal nytta räcker det inte med att skolan själv har tillgång till utrustning och bra bredbandsanslutning. Det behövs också trådlösa anslutningar och tillgång till utrustning och bredbandsanslutning i elevernas hem.

Webbplattformar
Används för lärande och kommunikation där frånvaroanmälan, ledighetsansökan, veckoinformation från lärare hanteras. Visst läromaterial kan göras tillgängligt via dessa plattformar liksom digital ansökan till skolor, förskolor samt skolskjuts.

Nätbaserade verktyg
Digitala verktyg som stödjer nätbaserad undervisning finns som gör det möjligt att:

  • Dela dokument mellan flera, t ex att en lärare delar dokument med elever.
  • Läsa och kommentera andras dokument
  • Videokonferens eller videobaserat lärande som kan delas och spridas till många elever på olika ställen.
  • Videokommunikation möjliggör distansundervisning i ämnen med ett fåtal elever på en skola eller vid brist på lärare t ex för undervisning i modersmål och moderna språk
  • Skapa presentationer och filmer m h a multimediaverktyg.

Digitala läromedel och verktyg
Finns i syfte att stödja inlärning, exempelvis frågebatterier inför prov och diagnoser, spelmoment med skrivet material m.m. Därigenom möjliggörs också att kunna få till sig kunskap på olika sätt och utifrån olika behov, t ex specialverktyg för dyslektiker och personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Traditionella verktyg
I utbildning används exempelvis Skype, Sociala medier, Youtube, publika databaser/informationskällor, mobila appar mm.

Nyttoexempel - Utbildning

Eleverna i en klass har fått en uppgift att recensera en bok. Läraren använder ett digitalt interaktivt verktyg för uppgiften. Dels har de fått uppgiften nedskriven och publicerad i det digitala verktyget, dels har de delat sitt material med läraren. Läraren kan följda det faktiska skrivandet i realtid från samtliga elever och svara på frågor, korrigera och ge återkoppling.

Läraren kan följa flera elevers arbeten parallellt, uppmärksamma de elever som missförstått uppgiften samt svara på frågor som de inte skulle hinna med muntligt. Eleven kan på kortare tid få återkoppling. Med denna typ av teknik blir lektionen också oberoende av tid och plats.

Såväl lärare som elever behöver bra utrustning. Förutom datorer, är det avgörande att samtliga har tillgång till bra och tillförlitliga bredbandsanslutningar. Ska oberoendet av tid och plats uppnås avgränsas inte behovet av bredband till skolans lokaler utan behövs där lärare och elever befinner sig, bland annat i sina hem.