Varför, vad och hur?

Kombinationen av ett beslut, en målsättning, en behovs- och tjänsteinventering samt ett tvärfunktionellt arbete och samverkan ger en tydligare och mer lärande process.

Olika verksamheter har kommit olika långt i digitaliseringen. Oavsett var man befinner sig i utvecklingen är digitaliseringen ett kontinuerligt förändringsarbete. Det är också därför det är viktigt att inte avstå utan påbörja ett konkret arbete och driva på utvecklingen. Många organisationer och verksamheter frågar sig; Vad börjar vi med och hur gör vi?

Det är bra om varje organisation först och främst fattar ett övergripande beslut om att digitala tjänster och tillgång till bredband är positivt och att det är en utveckling som ska stimuleras och prioriteras:Olika kompetenser behöver arbeta med dessa frågor och ges ett dedikerat ansvar. Arbetet behöver sträcka sig över flera verksamhetsområden dels för att bredband och digitalisering berör hela organisationen, dels för att de ekonomiska aspekterna kan förändras. Det är inte alltid så att investeringar, löpande kostnader och vinster (effektiviseringsvinster och kvalitetsförbättringar) uppstår inom en och samma verksamhet eller ens där tjänsten produceras och erbjuds till medborgarna.

Även inom en och samma organisation kan olika verksamheter ha kommit olika långt och ha olika erfarenheter och kunskap. En inventering av vad som har digitaliserats i verksamheten kan ge en ökad insikt i vad som ytterligare kan, och bör, digitaliseras.  Det kan vara till stor hjälp att utbyta erfarenheter och information med andra genom samarbeten.

Även om nyttan med digitalisering inte längre ifrågasätts behöver det faktiska förändringsarbetet drivas på. Det behövs en tydlig målsättning att styra arbetet mot och det är en viktig början till faktisk förändring. Ju mer verksamhetsnära mål som utformas, desto större kommer effekten att bli.

Risken för felsatsningar, motstånd till förändringar, avsaknad av rätt resurser, övermäktiga initiativ kan minimeras genom att utgå från den nivå man idag befinner sig på och arbeta vidare därifrån. Det absolut viktigaste är att verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering kommer igång och att utvecklingen fortsätter framåt.