Villagruppen (AG XII)

Bredbandsforums Villagrupp har under perioden september 2014 till maj 2015 arbetat med att analysera förutsättningarna för bredbandsutbyggnad till villor, identifiera utmaningar för en fortsatt hög utbyggnadstakt och att tillgängliggöra konsumentinformation om bredband till villa.

En majoritet av Sveriges villahushåll har idag inte tillgång till bredband med en hastighet om 100 Mbit/s. Endast 15 till 20 procent har tillgång till bredband via fiber, att jämföra med ca 80 procent av hushåll i flerfamiljshus. I stort sett alla villahushåll har tillgång till bredband via kopparnätet eller trådlösa bredbandsnät, men för att nå regeringens bredbandsmål behöver så många som möjligt få tillgång till bredband med högre överföringshastighet, till exempel via fiber eller framtidens trådlösa bredbandsnät. Bredbandsforums Villagrupp har därför analyserat utvecklingen av bredbandsutbyggnaden på villamarknaden, identifierat utmaningar för en fortsatt hög utbyggnadstakt, och tillgängliggjort konsumentinformation om bredband till villa.

Villagruppen lyfter fram tre områden som särskilt viktiga för den fortsatta bredbandsutbyggnaden till villor; betydelsen av kommuner och regioners hantering av bredbandsfrågor, villahushållens efterfrågan som en viktig drivkraft och vikten av att följa utvecklingen och förutsättningarna för kommersiell utbyggnad, särskilt i områden där utmaningarna är större. Sammanfattningsvis rekommenderar Villagruppen att:

  • SKL, Boverket och Bredbandsforum får i uppdrag att genomföra studier och åtgärder för att öka transparensen i kommunernas hantering av bredbandsfrågor, till exempel i utformning av markavtal
  • Införa ett finansiellt och praktiskt stöd till kommunerna för att öka engagemanget i bredbandsfrågor, till exempel i framtagandet och genomförandet av en kommunal bredbandsstrategi
  • Tillgängliggöra Villagruppens praktiska vägledning "Bredband till villa", som ger villahushåll stöd i beslut vid val av bredbandsanslutning
  • Konsumentverket undersöker förutsättningarna för en branschöverenskommelse om avtalsvillkor vid bredbandsanslutning
  • Komplettera regionala och nationella kartläggningar med uppgifter om villahushållens tillgång till olika typer av bredbandsinfrastruktur

Läs arbetsgruppens slutrapport

Bilagor till arbetsgruppens slutrapport:

Läs arbetsgruppens direktiv

Läs minnesanteckningar från gruppens första möte den 10 september 2014

Läs minnesanteckningar från gruppens andra möte den 17 oktober 2014

Läs minnesanteckningar från gruppens tredje möte den 10 december 2014

Läs minnesanteckningar från möte om dataunderlag och analys av villamarknaden 19 januari

Läs minnesanteckningar från gruppens fjärde möte den 29 januari 2015

Läs minnesanteckningar från möte I om konsumentinformation 29 januari

Läs minnesanteckningar från möte II om konsumentinformation 12 februari

Läs minnesanteckningar från möte om alternativa accesstekniker 18 februari

Läs minnesanteckningar från gruppens femte möte den 19 mars 2015

Läs minnesanteckningar från gruppens sjätte möte den 24 april 2015

Lyssna på en radiointervju om Villagruppens konsumentinformation: