Bredbandsstrategier för Sverige

Den stora betydelsen av tillgång till bredband för enskilda och samhället gör det till en politisk fråga på europeisk, nationell, regional och kommunal nivå.

Politiken inom EU är en del av den nationella politiken och på bredbandsområdet är Den digitala agendan för Europa en av utgångspunkterna för den nationella poltiken i övrigt.

Den nationella politiken läggs fast av riksdag och regering genom beslut om regler, finansiering och politiska mål och inriktningar. Den nuvarande nationella bredbandspolitiken slås fast i Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi som regeringen beslutade i december 2016.

För att de nationella politiska målen på området ska kunna nås är det nödvändigt att politiken omsätts på kommunal och regional nivå. Kommunala och regionala bredbandsstrategier är därför mycket viktiga. 

 • Bredbandsstrategi för Sverige

  Regeringens politik för bredband presenteras i Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi . Strategin lyfter betydelsen av att använda av teknikens möjligheter för att nå övergripande...
 • Digital agenda för Sverige

  Den digitala agendan sätter upp mål och samlar utmaningar för regeringens alla politikområden. Medel för att uppnå strategins syfte finns dels på näringsdepartementet men är också fördelade på andr...
 • Digital agenda för Europa

  Syftet med agendan är att lägga upp en plan för hur man kan maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala och ekonomiska potential, i synnerhet när det gäller Internet. I den digitala...
 • Regionala och kommunala bredbandsstrategier

  Det råder stora skillnader mellan olika regioner vad gäller exempelvis befolkningstäthet och näringslivsförutsättningar. Det är därför viktigt att inriktningen och innehållet i bredbandsstrategin...