Digital agenda för Europa

Publicerad 2012-05-30

Den digitala agendan för Europa beslutades av EU-kommissionen 2012 och är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för den så kallade Europa 2020-strategin. Där beskrivs den roll som informations- och kommunikationsteknik har för att Europa ska kunna uppnå sina ambitioner för 2020.

Syftet med agendan är att lägga upp en plan för hur man kan maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala och ekonomiska potential, i synnerhet när det gäller Internet.

I den digitala agendan för Europa har ca 100 olika förslag samlats. Dessa gäller såväl nya rättsakter som mer stödjande policyinitiativ. Den digitala agendan fokuserar också på behovet av ett tydligt utåtblickande, internationellt perspektiv där EU mäter sig mot de bästa länderna i världen för att säkerställa tillväxt och global konkurrenskraft.

Förslagen är grupperade i sju olika områden:

  • En pulserande digital inre marknad
  • Interoperabilitet och standardisering
  • Tillit och säkerhet
  • Snabb och ultrasnabb Internettillgång
  • Forskning och innovation
  • Främjande av digital kompetens, digitala färdigheter och digital integration
  • Vinster för EU-samhället som möjliggörs av IT